nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowiaDz.U.03.98.903


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1
z dnia 23 maja 2003 r.
w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Na podstawie art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73, poz. 660) zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Apteki gromadzą informacje zawierające dane o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, oraz z budżetu państwa.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, są gromadzone i przechowywane w formie elektronicznej.


§ 2.

Zakres przekazywanych danych o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, określony dla każdego wydanego opakowania refundowanego leku lub wyrobu medycznego obejmuje:
  1) identyfikator apteki, na który składają się:
    a) numer NIP apteki,
    b) trzy cyfry dodatkowo identyfikujące aptekę, uzgodnione między apteką a Funduszem;
  2) datę przyjęcia recepty do realizacji;
  3) numer nadany w trakcie realizacji recepty w aptece;
  4) datę wydania leku lub wyrobu medycznego - jeżeli jest inna niż data, o której mowa w pkt 2;
  5) kod typu recepty przyjmujący wartość:
    a) "7” - dla recept na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych,
    b) "8” - dla recept, których wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 65 ust.4 i art. 67 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 i Nr 73, poz. 660), zwanej dalej „ustawą”, z zastrzeżeniem lit. c.
    c) "9” - dla recept na środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne produkty lecznicze, oznaczone symbolem "Rp.w”;
  6) numer recepty - jeżeli występuje na recepcie;
  7) identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta, a w przypadku bezdomnego - identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce siedziby świadczeniodawcy, u którego została wystawiona recepta, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 65 ust. 4 i art. 67 ustawy;
  8) wskaźnik przyjmujący wartość:
    a) 1 – w przypadku gdy na recepcie występuje adnotacja "pro auctore” lub "pro familia”,
    b) 0 - w przypadkach innych niż wymienione w lit. a;
  9) kod uprawnień dodatkowych pacjenta, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 65 ust. 4 i art. 67 ustawy, lub kod uprawnień dla pacjentów chorujących na choroby określone w przepisach wydanych na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym wydano refundowany lek lub wyrób medyczny; w przypadku braku takich uprawnień przekazywana informacja zawiera znak "X”;
  10) rodzaj identyfikatora leku lub wyrobu medycznego przyjmujący wartość:
    a) 0 - dla leku lub wyrobu medycznego, o którym mowa w pkt 11,
    b) 1 - dla leku recepturowego,
    c) 2 - dla leku lub wyrobu medycznego niewymienionego w lit. a i b;
  11) numer kodowy leku lub wyrobu medycznego (EAN13) - jeżeli został nadany;
  12) nazwę handlową leku lub wyrobu medycznego, jeżeli nie nadano mu numeru kodowego (EAN13);
  13) liczbę wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego;
  14) wartość wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego;
  15) kod odpłatności za lek lub wyrób medyczny przyjmujący wartość:
    a) 0 - dla leku lub wyrobu medycznego wydanego bezpłatnie,
    b) 1 - dla leku lub wyrobu medycznego wydanego za opłatą ryczałtową,
    c) 3 - dla leku wydanego za opłatą określoną w art. 59 ust. 2 ustawy,
    d) 5 - dla leku lub wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 30%,
    e) 7 - dla leku lub wyrobu medycznego wydanego za odpłatnością w wysokości 50%;
  16) kwotę podlegającą refundacji z tytułu wydanych opakowań leku lub wyrobu medycznego;
  17) datę wystawienia recepty;
  18) numer NIP oraz część VII resortowego kodu identyfikacyjnego świadczeniodawcy; jeżeli kod nie został nadany lub obowiązek nadania kodu nie dotyczy tego świadczeniodawcy, zamiast tej części kodu mogą być podane inne trzy cyfry, uzgodnione z Funduszem;
  19) umieszczony na recepcie numer prawa wykonywania zawodu lekarza, który wystawił receptę.


§ 3.

1. Apteki przekazują dane, o których mowa w § 2, wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji z Funduszu, oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu, właściwemu ze względu na siedzibę apteki.

2. Fundusz przekazuje dane , o których mowa w § 2, wynikające ze zrealizowanych recept podlegających refundacji z budżetu państwa, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.


§ 4.

1. Dane , o których mowa w § 3, są przekazywane w formie komunikatów elektronicznych.

2. Wzór komunikatu, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

3. Komunikaty, o których mowa w ust. 1, są dostarczane na nośniku umożliwiającym odczyt danych w sposób cyfrowy albo poprzez teletransmisję komunikatu.


§ 5.

1. Przekazywanie komunikatów, o których mowa w § 4 ust. 1, obejmuje następujące fazy:
  1) pierwszą - rejestrację w aptece faktu wysłania komunikatu elektronicznego;
  2) drugą - przekazanie inormacji, w sposób określony w § 4 ust. 3;
  3) trzecią - rejestrację faktu otrzymania przekazanego przez aptekę komunikatu elektronicznego;
  4) czwartą - potwierdzenie faktu otrzymania komunikatu elektronicznego lub przyczynę odrzucenia komunikatu.

2. Potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, przekazywane jest aptece, która przekazała komunikat, w formie komunikatu elektronicznego wraz z datą jego przyjęcia lub odrzucenia.

3. Błędy lub inne nieprawidłowości dotyczące niektórych recept, stwierdzone w komunikacie wśród danych o obrocie refundowanymi lekami i wyrobami medycznymi, nie mogą powodować odrzucenia danych o obrocie dotyczących pozostałych recept, przekazanych w tym komunikacie w prawidłowej postaci.


§ 6.

1. Apteki przekazują dane, o których mowa w § 3 ust.1, nie później niż w terminie 10 dni od dnia upływu terminu przekazania zestawienia, o którym mowa w art. 125 ust. 5 pkt 2 ustawy.

2. Fundusz przekazuje dane, o których mowa w § 3 ust. 2 nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.


§ 7.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2001 r. w sprawie zakresu niezbędnych danych gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych danych oraz ich udostępniania kasom chorych, Prezesowi Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i wojewodom, w tym także rodzajów wykorzystywanych nośników informacji oraz wzorów dokumentów (Dz. U. Nr 121, poz. 1318 i Nr 151, poz. 1724).


§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2003 r.

MINISTER ZDROWIA


1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia( Dz. U. Nr 93, poz. 833)Załączniki do dokumentu : zal_info_gromadzprzekazyw_aptekinfz.doc zal_info_gromadzprzekazyw_aptekinfz.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-05-23
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 3712 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.