nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2003 r. w sprawie ograniczenia wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych substancji i niektórych preparatów chemicznychROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 15 października 2003 r.
w sprawie ograniczenia wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych substancji i niektórych preparatów chemicznych

Na podstawie art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Rozporządzenie określa:
  1) listę substancji i preparatów chemicznych, których wywóz z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga uzyskania zezwolenia Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, zwanego dalej „Inspektorem”, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  2) listę państw, do których wywóz substancji i preparatów chemicznych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia wymaga uzyskania zezwolenia Inspektora, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  3) wzór wniosku o uzyskanie zezwolenia, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
&nbps; 4) tryb uzyskania zezwolenia;
  5) postępowanie Inspektora po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w pkt 3.


§ 2.

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do substancji i preparatów, które są wywożone w ilościach, przy których wystąpienie zagrożeń dla zdrowia człowieka i środowiska jest mało prawdopodobne, przeznaczonych do celów badań naukowych i rozwojowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych.


§ 3.

1. Podmiot zamierzający wywieźć z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej substancję lub preparat wymieniony w załączniku nr 1 do rozporządzenia do państwa wymienionego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, zwany dalej „wnioskodawcą”, przedstawia Inspektorowi wniosek o wydanie zezwolenia na wywóz, zwany dalej „wnioskiem”.

2. Wniosek przedstawia się Inspektorowi najpóźniej na 30 dni przed dniem planowanego wywozu.


§ 4.

1. Jeżeli właściwy organ państwa wymienionego w załączniku nr 2 do rozporządzenia podjął decyzję dotyczącą wwozu substancji lub preparatu chemicznego wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, i poinformował o niej Tymczasowy Sekretariat Konwencji Rotterdamskiej, Inspektor jest obowiązany do niezwłocznego udzielenia wnioskodawcy zezwolenia albo odmowy jego udzielenia, stosownie do decyzji właściwego organu państwa, do którego substancja lub preparat mają być wywiezione.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, Inspektor wydaje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.

3. Jeżeli właściwy organ państwa wymienionego w załączniku nr 2 do rozporządzenia nie podjął decyzji dotyczącej wwozu substancji lub preparatu chemicznego wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia albo w podjętej decyzji uzależnił wwiezienie tej substancji lub preparatu chemicznego od uzyskania dodatkowej zgody, to termin rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, może ulec przedłużeniu na czas niezbędny do podjęcia takiej decyzji.

4. Inspektor informuje wnioskodawcę w terminie, o którym mowa w ust. 2, o zaistnieniu sytuacji określonej w ust. 3, oraz o ewentualnej konieczności dostarczenia dodatkowych informacji wymaganych przez władze państwa, do którego planowany jest wywóz.


§ 5.

Inspektor udostępnia na stronie internetowej Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych informacje o podjętych decyzjach odpowiednich władz państw wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia dotyczących warunków wwozu na terytorium tych państw substancji i preparatów chemicznych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.


§ 6.

Przepisy rozporządzenia stosuje się do dnia uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.


§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


W porozumieniu:
MINISTER GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ŚRODOWISKA
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).Załączniki do dokumentu : zal_wywozsubstchem.doc zal_wywozsubstchem.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-10-15
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4046 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.