nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu zapewnienia wyższego poziomu leczenia na jednostkach pływającychDz.U.03.194.1904

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 3 listopada 2003 r.
w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu zapewnienia wyższego poziomu leczenia na jednostkach pływających 2)

Na podstawie art. 20 ust. 5 pkt 3-8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. Nr 61, poz. 258, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Rozporządzenie odnosi się do morskich statków handlowych, w tym rybackich o polskiej przynależności, łącznie z zainstalowanymi na nich łodziami i tratwami ratunkowymi.


§ 2.

Apteczka okrętowa jest to zestaw gotowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych przeznaczonych do zaspokajania potrzeb zdrowotnych członków załogi i pasażerów w czasie trwania rejsu.


§ 3.

W zależności od kategorii jednostek pływających statki morskie wyposaża się w apteczki okrętowe następujących typów:
  1) typ A – dla jednostek pełnomorskich bez ograniczenia zasięgu i czasu trwania podróży;
  2) typ B – dla jednostek pełnomorskich uprawiających żeglugę w odległości: mniejszej niż 150-175 mil morskich od portu, w którym możliwe jest udzielenie pomocy medycznej lub w zasięgu pomocy udzielanej drogą lotniczą; w ten typ apteczek okrętowych wyposażane są również duże rybackie kutry, łowiące na łowiskach Morza Bałtyckiego; w przypadku statków udających się do strefy malarycznej, ilość profilaktycznych leków przeciwmalarycznych uzależnia się od liczby członków załogi i pasażerów oraz od przewidywanego czasu pobytu w strefie malarycznej;
  3) typ C – dla jednostek portowych, łodzi i statków pozostających w pobliżu brzegów lub nie posiadających kabiny mieszkalnej innej niż sterówka, a także łodzi i tratw ratunkowych.


§ 4.

1. Każda jednostka przewożąca ładunki niebezpieczne lub substancje niebezpieczne jest wyposażona dodatkowo w zestaw odtrutek.

2. Jednostka morska typu prom jest wyposażona dodatkowo w zestaw odtrutek. W przypadku gdy podróż trwa mniej niż dwie godziny, zestaw odtrutek może być ograniczony do niezbędnego minimum.

3. Odtrutka jest to substancja stosowana do zapobiegania lub leczenia skutków działania swoistych lub nieswoistych, jednej lub więcej substancji umieszczonych na liście substancji i materiałów, stanowiących zagrożenie, określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.


§ 5.

1. Zestawienie wyposażenia poszczególnych typów statków w produkty lecznicze, wyroby medyczne oraz odtrutki zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. W przypadku zwiększenia liczby zaokrętowanych osób lub przedłużenia czasu trwania podróży ilości produktów leczniczych i wyrobów medycznych mogą być odpowiednio zwiększone.


§ 6.

1. Apteczki okrętowe nabywa oraz je na bieżąco uzupełnia wyłącznie na swój koszt armator w aptece ogólnodostępnej na podstawie wystawionego przez siebie zapotrzebowania.

2. Treść i forma zapotrzebowania, o którym mowa w ust. 1, odpowiada wymaganiom określonym w przepisach o wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych z aptek ogólnodostępnych.


§ 7.

1. Za właściwe przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, za przestrzeganie terminów ważności produktów leczniczych, bieżące ich uzupełnianie, a także za bieżące ewidencjonowanie przychodu i rozchodu produktów leczniczych odpowiedzialny jest kapitan statku lub wyznaczony przez niego odpowiednio przeszkolony członek załogi.

2. Wyznaczenie innego członka załogi nie powoduje wyłączenia kapitana statku z odpowiedzialności za niewypełnianie obowiązków określonych w ust. 1.

3. Kapitan i każdy członek załogi upoważniony do prowadzenia apteczki okrętowej powinien przynajmniej raz na pięć lat odbyć przeszkolenie w tym zakresie, oparte na programie, określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia, potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.


§ 8.

1. Produkty lecznicze, wyroby medyczne i odtrutki są przechowywane w warunkach zapewniających właściwą ich jakość i uzupełniane lub wymieniane tak szybko, jak jest to możliwe, priorytetowo podczas uzupełniania prowiantu.

2. W razie niebezpieczeństwa stwierdzonego przez kapitana, jeżeli to możliwe po uzyskaniu opinii lekarskiej, wymagane produkty lecznicze, wyroby medyczne i odtrutki, których brak jest na pokładzie, należy uzupełnić tak szybko, jak tylko jest to możliwe.

3. Dostęp do apteczki okrętowej może mieć jedynie osoba odpowiedzialna za nią, a w czasie jej chwilowej nieobecności oficer służbowy.

4. Produkty lecznicze, wyroby medyczne i odtrutki są ewidencjonowane w specjalnie do tego przeznaczonej książce.

5. Produkty lecznicze przeterminowane lub których termin ważności jest krótszy od przewidywanego czasu trwania podróży podlegają wycofaniu.


§ 9.

1. Państwowy graniczny inspektor sanitarny, przynajmniej raz w ciągu roku, przeprowadza kontrolę apteczki okrętowej, uwzględniającą: minimalne wyposażenie w produkty lecznicze i wyroby medyczne – zgodnie z właściwym typem apteczki, a także terminy ważności leków i sposób ich przechowywania. Po przeprowadzeniu kontroli, państwowy graniczny inspektor sanitarny dokonuje odpowiedniego wpisu do książki, o której mowa w §8 ust. 4.

2. Kontrola wyposażenia medycznego łodzi ratunkowych jest przeprowadzana równocześnie z kontrolą apteczki okrętowej jednostki pływającej, a wyniki tej kontroli są wpisywane do książki, o której mowa w§ 8 ust. 4.

3. Kontrola wyposażenia medycznego tratw ratunkowych jest przeprowadzana w trakcie corocznej konserwacji tych tratw.

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1-3, przeprowadzane są w odstępach 12 miesięcy, a w wyjątkowych przypadkach mogą być dokonywane w odstępie 18 miesięcy.


§ 10.

1. Lekarze właściwej jednostki służby zdrowia udzielający drogą radiową konsultacji medycznych powinni posiadać doświadczenie morskie lub być przeszkoleni w zakresie podstaw medycyny morskiej i tropikalnej.

2. Jednostka, o której mowa w ust. 1, może za zgodą zainteresowanych pracowników przechowywać ich osobowe dane medyczne, przy zastosowaniu przepisów o dokumentacji medycznej.


§ 11.

1. Każda jednostka pływająca o polskiej przynależności o tonażu rejestrowym powyżej 500 BRT z załogą liczącą 15 lub więcej osób i wypływająca w rejs dłuższy niż trzy dni obowiązana jest posiadać szpital okrętowy, w którym w odpowiednich warunkach higienicznych i przy użyciu właściwych środków może być prowadzone leczenie.

2. Każda jednostka pływająca o polskiej przynależności z załogą liczącą 100 lub więcej osób i wypływająca w międzynarodowy rejs dłuższy niż trzy dni musi posiadać na pokładzie lekarza odpowiedzialnego za opiekę medyczną nad pracownikami zatrudnionymi na statku i ewentualnymi pasażerami.


§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie §1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
2)Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia Dyrektywy Rady z dnia 31 marca 1992 r. Nr 92/29/EWG dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w celu poprawy opieki medycznej na statkach (Dz.Urz. WE Nr L113, 30.04.1992).
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1994 r. Nr 113, poz. 547, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 2000 r. Nr 109, poz. 1156 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2060.Załączniki do dokumentu : zal_minwymagania_bezpochrzdr_jednostplyw.doc zal_minwymagania_bezpochrzdr_jednostplyw.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-11-03
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 8390 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.