nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowymRozporządzenie
Ministra Zdrowia
1)
z dnia 12 listopada 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym


Na podstawie art. 69 ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.) 2) zarządza się, co następuje:


§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2003 r.
w sprawie określenia wysokości częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 88, poz. 816) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Ustala się standard pobytu ubezpieczonego w sanatorium uzdrowiskowym ze względu na warunki zakwaterowania:
  1) standard I:
    a) pokój 1 - osobowy z pełnym węzłem higieniczno - sanitarnym,
    b) pokój 1 - osobowy w studio;
  2) standard II - pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno - sanitarnego;
  3) standard III:
    a) pokój 2 - osobowy z pełnym węzłem higieniczno – sanitarnym,
    b) pokój 2 - osobowy w studio;
  4) standard IV - pokój 2 - osobowy bez pełnego węzła higieniczno - sanitarnego;
  5) standard V:
    a) pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno - sanitarnym,
    b) pokój wieloosobowy w studio;
  6) standard VI - pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno – sanitarnego.

2. Przez pokój w studio należy rozumieć jeden z dwóch lub więcej pokoi posiadających wspólną łazienkę i przedpokój”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu ubezpieczonego wynosi:
3) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wysokość częściowej odpłatności, o której mowa w ust. 1, pomniejsza się w przypadku skrócenia pobytu w sanatorium uzdrowiskowym:
  1) z przyczyn leżących po stronie sanatorium, do którego ubezpieczony został skierowany na leczenie uzdrowiskowe;
  2) z przyczyn niezależnych od ubezpieczonego, w tym choroby ubezpieczonego albo śmierci jego małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, o kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni odpowiadających pełnym dobom, o które pobyt został skrócony, i odpłatności, o której mowa w § 3”.


§ 2.

Ubezpieczeni, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia przebywają na leczeniu uzdrowiskowym, ponoszą częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden dzień pobytu według odpłatności ustalonej na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.


§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 ).
2) Zmiany ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176 oraz Nr 135, poz. 1268.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-11-12
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 10653 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.