nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowejDz.U.03.199.1949

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 5 listopada 2003 r.
w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej


Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085 oraz z 2002 r. Nr 199, poz. 1672) zarządza się, co następuje:


§ 1.

1. Rozporządzenie określa:
  1) warunki zdrowotne wymagane od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej;
  2) stany chorobowe i ułomności uniemożliwiające wykonywanie pracy na statkach żeglugi śródlądowej;
  3) tryb uznawania osób za zdolne albo niezdolne do wykonywania określonej pracy na statkach żeglugi śródlądowej;
  4) trybu wydawania świadectwa zdrowia.


§ 2.

Pracę na statkach żeglugi śródlądowej mogą wykonywać osoby, u których w wyniku badania lekarskiego nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych oraz które spełniają warunki sanitarno-epidemiologiczne, określone w odrębnych przepisach.


§ 3.

1. W celu określenia zdolności lub niezdolności do pracy na statkach żeglugi śródlądowej osoby, o których mowa w §2, poddają się następującym badaniom lekarskim:
  1) wstępnym;
  2) okresowym;
  3) kontrolnym;
  4) doraźnym.

2. Badania wstępne obejmują:
  1) ogólne badanie lekarskie podmiotowe i przedmiotowe, z uwzględnieniem stanu uzębienia;
  2) badanie narządów wzroku i słuchu;
  3) badanie neurologiczne;
  4) badanie radiologiczne narządów klatki piersiowej;
  5) badanie morfologiczne krwi;
  6) badanie ogólne moczu;
  7) glikemię na czczo;
  8) badanie EKG serca u osób powyżej 40 roku życia;
  9) inne badania diagnostyczne i specjalistyczne, w zakresie niezbędnym do ustalenia przez lekarza orzekającego zdolności lub niezdolności do wykonywania pracy na statkach żeglugi śródlądowej.

3. Do zakresu badań okresowych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2.

4. Osoby wykonujące pracę na statkach żeglugi śródlądowej podlegają badaniom okresowym:
  1) przed ukończeniem 18 roku życia - nie rzadziej niż raz w roku;
  2) w wieku od 18 do 50 lat - nie rzadziej niż raz na dwa lata;
  3) po ukończeniu 50 lat - nie rzadziej niż raz w roku;
  4) po ukończeniu 65 lat - w terminie trzech miesięcy od dnia ostatniego badania, a następnie nie rzadziej niż raz w roku.

5. Badaniom kontrolnym podlegają osoby po trwającej ponad 30 dni niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem.

6. Badaniom doraźnym podlegają osoby w przypadku stwierdzenia u nich okoliczności mogących wskazywać na utratę wymaganych do pracy na statkach żeglugi śródlądowej warunków zdrowotnych oraz osoby, które spowodowały wypadek w żegludze śródlądowej lub które mogły doznać uszczerbku na zdrowiu w wyniku takiego wypadku.

7. Badania doraźne przeprowadza się na pisemny wniosek pracodawcy (armatora), lub państwowego inspektora sanitarnego.


§ 4.

Badanie lekarskie przeprowadza uprawniony lekarz, po sprawdzeniu dokumentu identyfikacyjnego osoby badanej i wpisaniu jego charakterystyki do karty badania lekarskiego, której zakres określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.


§ 5.

1. Uprawniony lekarz, na podstawie wyników badań, o których mowa w §3 ust. 2, wydaje orzeczenie lekarskie uznające badaną osobę za zdolną lub niezdolną do pracy na statkach w żegludze śródlądowej, zwane dalej „świadectwem zdrowia”, którego zakres określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, ważne na okres, o którym mowa w §3 ust. 4.

2. Świadectwo zdrowia traci ważność w przypadku zaistnienia okoliczności, określonych w §3 ust. 5 i 6.


§ 6.

1. Dane zawarte w dokumentacji medycznej są objęte tajemnicą lekarską i służbową.

2. Wszystkie osoby zaangażowane w przeprowadzanie badań osób zatrudnionych na statkach żeglugi śródlądowej są obowiązane do przestrzegania tajemnicy zawodowej.

3. Osoba badana ma dostęp do wyników własnych badań medycznych i może otrzymać kopie tych wyników.


§ 7.

Za zdolną do pracy na statkach żeglugi śródlądowej uznaje się osobę, u której nie stwierdzono przeciwwskazań wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.


§ 8.

1. Osoba badana lub pracodawca (armator), który nie godzi się z treścią wydanego świadectwa zdrowia, o którym mowa w § 5 ust. 1, może wystąpić w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, za pośrednictwem lekarza, który wydał to świadectwo, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, właściwym ze względu na siedzibę jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony.

2. Lekarz, o którym mowa w ust. 1 przesyła w terminie 7 dni wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego, wraz z dokumentacją lekarską, do właściwego ośrodka medycyny pracy .

3. Ponowne badanie lekarskie powinno być przeprowadzone w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku.


§ 9.

Procedury ponownego badania lekarskiego podlegają zasadom orzecznictwa, o których mowa w § 3 ust. 4 –7.


§ 10.

Osoba, której wydano świadectwo zdrowia, obowiązana jest do:
  1) niezwłocznego przedstawienia świadectwa zdrowia pracodawcy (armatorowi);
  2) przechowywania i przedkładania świadectwa zdrowia do wglądu organom właściwym do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej.


§ 11.

Uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich w celu stwierdzenia braku lub istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na statkach żeglugi śródlądowej uzyskuje lekarz, który:
  1) posiada prawo wykonywania zawodu;
  2) posiada uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, określone w odrębnych przepisach.


§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2).

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 ).
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1964 r. w sprawie warunków zdrowia wymaganych od członków statków żeglugi śródlądowej i tratew (M.P. Nr 48, poz. 237), które utraciło moc z dniem 26 kwietnia 2002 r. na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43 i Nr 100, poz. 1085 oraz z 2002 r. Nr 199, poz. 1672).Załączniki do dokumentu : za_warunkizegluga.doc za_warunkizegluga.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-11-05
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 8658 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.