nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnychDz.U.03.197.1922
zmiana Dz.U.07.102.708

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 29 października 2003 r.
w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych


Na podstawie art. 10e ust.3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003r. Nr 109, poz. 1029) zarządza się, co następuje:


§ 1.

1. Specjalizacje dla pielęgniarek mogą być prowadzone w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:
1) rodzinnego;
2) w ochronie zdrowia pracujących;
3) środowiska nauczania i wychowania;
4) zachowawczego;
5) geriatrycznego;
6) kardiologicznego;
7) nefrologicznego;
8) diabetologicznego;
9) pediatrycznego;
10) chirurgicznego;
11) operacyjnego;
12) anestezjologicznego i intensywnej opieki;
13) onkologicznego;
14) psychiatrycznego;
15) opieki długoterminowej;
16) neurologicznego;
17) opieki paliatywnej;
18) ratunkowego;
oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

2. Specjalizacje dla położnych mogą być prowadzone w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz w dziedzinach pielęgniarstwa ginekologicznego i pielęgniarstwa położniczego.

3. Specjalizacje dla pielęgniarek i położnych mogą być także prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa neonatologicznego, pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz w dziedzinie organizacji i zarządzania.


§ 2.

1. Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek mogą być prowadzone w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:
1) rodzinnego;
2) w ochronie zdrowia pracujących;
3) anestezjologicznego i intensywnej opieki;
4) psychiatrycznego;
5) onkologicznego;
6) zachowawczego;
7) środowiska nauczania i wychowania;
8) nefrologicznego z dializoterapią;
9) opieki długoterminowej;
10) opieki paliatywnej;
11) ratunkowego;
oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

2. Kursy kwalifikacyjne dla położnych mogą być prowadzone w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

3. Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych mogą być także prowadzone w dziedzinach pielęgniarstwa neonatologicznego, operacyjnego, epidemiologicznego oraz w dziedzinie organizacji i zarządzania.


§ 3.

1. Ramowe programy specjalizacji, dla dziedzin wymienionych w § 1, obejmują blok ogólnozawodowy oraz bloki specjalistyczne.

2. Ramowy program bloku ogólnozawodowego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Ramowe programy bloków specjalistycznych, są określone w załącznikach nr 2 - 27 do rozporządzenia.


§ 4.

Specjalizacje rozpoczęte po dniu 11 lipca 2003r. mogą być prowadzone również na podstawie dotychczasowych programów kształcenia, jednak nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2004r. Po dniu 30 kwietnia 2004r. specjalizacje prowadzone są na podstawie programu kształcenia sporządzonego przez organizatora kształcenia zgodnie z ramowym programem kształcenia, określonym w rozporządzeniu i po pozytywnym zaopiniowaniu tego programu przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, a jeżeli organizatorem kształcenia jest podmiot, o którym mowa w art. 10d pkt1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, po zatwierdzeniu tego programu przez Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Połoznych.


§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz.833)Załączniki do dokumentu : zal01_kursyspec_pielpoloz.doc zal01_kursyspec_pielpoloz.zip zal02_kursyspec_pielpoloz.doc zal02_kursyspec_pielpoloz.zip zal03_kursyspec_pielpoloz.doc zal03_kursyspec_pielpoloz.zip zal04_kursyspec_pielpoloz.doc zal04_kursyspec_pielpoloz.zip zal05_kursyspec_pielpoloz.doc zal05_kursyspec_pielpoloz.zip zal06_kursyspec_pielpoloz.doc zal06_kursyspec_pielpoloz.zip zal07_kursyspec_pielpoloz.doc zal07_kursyspec_pielpoloz.zip zal08_kursyspec_pielpoloz.doc zal08_kursyspec_pielpoloz.zip zal09_kursyspec_pielpoloz.doc zal09_kursyspec_pielpoloz.zip zal10_kursyspec_pielpoloz.doc zal10_kursyspec_pielpoloz.zip zal11_kursyspec_pielpoloz.doc zal11_kursyspec_pielpoloz.zip zal12_kursyspec_pielpoloz.doc zal12_kursyspec_pielpoloz.zip zal13_kursyspec_pielpoloz.doc zal13_kursyspec_pielpoloz.zip zal14_kursyspec_pielpoloz.doc zal14_kursyspec_pielpoloz.zip zal15_kursyspec_pielpoloz.doc zal15_kursyspec_pielpoloz.zip zal16_kursyspec_pielpoloz.doc zal16_kursyspec_pielpoloz.zip zal17_kursyspec_pielpoloz.doc zal17_kursyspec_pielpoloz.zip zal18_kursyspec_pielpoloz.doc zal18_kursyspec_pielpoloz.zip zal19_kursyspec_pielpoloz.doc zal19_kursyspec_pielpoloz.zip zal20_kursyspec_pielpoloz.doc zal20_kursyspec_pielpoloz.zip zal21_kursyspec_pielpoloz.doc zal21_kursyspec_pielpoloz.zip zal22_kursyspec_pielpoloz.doc zal22_kursyspec_pielpoloz.zip zal23_kursyspec_pielpoloz.doc zal23_kursyspec_pielpoloz.zip zal24_kursyspec_pielpoloz.doc zal24_kursyspec_pielpoloz.zip zal25_kursyspec_pielpoloz.doc zal25_kursyspec_pielpoloz.zip zal26_kursyspec_pielpoloz.doc zal26_kursyspec_pielpoloz.zip zal27_kursyspec_pielpoloz.doc zal27_kursyspec_pielpoloz.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-10-29
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 14913 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.