nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwaDz.U.03.206.2009

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 19 listopada 2003 r.
w sprawie świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa


Na podstawie art. 47 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:


§ 1.

Rozporządzenie określa:
  1) wykaz, zakres i tryb udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych
z budżetu państwa;
  2) tryb przekazywania środków publicznych na realizację tych świadczeń;
  3) sposób ustalania ceny tych świadczeń oraz ich finansowania;
  4) podmioty sprawujące ocenę ich jakości.


§ 2.

1. Wykaz świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu państwa określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zakres świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1, oraz szczegółowy tryb ich udzielania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.


§ 3.

Świadczenia zdrowotne, o których mowa w § 2 ust. 1, zwane dalej „świadczeniami zdrowotnymi”, są udzielane przez świadczeniodawców, z którymi minister właściwy do spraw zdrowia, zwany dalej „ministrem”, zawarł umowę o udzielanie tych świadczeń.


§ 4.

1. Świadczenia zdrowotne są udzielane przez świadczeniodawcę na podstawie skierowania, po dokonaniu ostatecznej kwalifikacji pacjenta i ustaleniu kolejności udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie kryteriów medycznych.

2. W przypadku ograniczonych możliwości udzielenia świadczeń zdrowotnych świadczeniodawca prowadzi listę osób oczekujących na udzielenie określonego świadczenia zdrowotnego.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy osób oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia lp. 1-10, które są wpisywane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie określonych komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

4. Świadczeniodawca udostępnia na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub upoważnionej przez niego osoby informacje o przyjętych kryteriach medycznych udzielania świadczeń zdrowotnych.


§ 5.

1. Przekazanie środków publicznych świadczeniodawcy następuje na podstawie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, zwanej dalej „umową”.

2. Środki publiczne, o których mowa w ust. 1, świadczeniodawca przeznacza wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z realizacją umowy.


§ 6.

1. Świadczeniodawca otrzymuje środki publiczne za udzielone w danym miesiącu świadczenia zdrowotne na podstawie miesięcznego rozliczenia merytorycznego i finansowego, sporządzonego według wzoru określonego w umowie, oraz faktury, złożonych w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie.

2. Środki publiczne przekazywane są w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia pod względem merytorycznym i finansowym rozliczenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Środki publiczne przekazywane są na rachunek bankowy świadczeniodawcy, wskazany w umowie.

4. W przypadku dokonania korekty rozliczeń oraz faktury, o których mowa w ust. 1, świadczeniodawca składa ją wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny jej sporządzenia niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości.

5. W przypadku konieczności dokonania zwrotu przekazanych wcześniej środków finansowych, wynikającego z dokonanej korekty, o której mowa w ust. 4, świadczeniodawca zwraca te środki na konto Ministerstwa Zdrowia w terminie 7 dni od dnia sporządzenia korekty i wystawienia faktury korygującej.

6. Środki finansowe, o których mowa w § 5 ust. 1, w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem świadczeniodawca zwraca wraz z ustawowymi odsetkami na konto Ministerstwa Zdrowia w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

7. W razie wcześniejszego rozwiązania umowy świadczeniodawca składa końcowe rozliczenie umowy za okres jej obowiązywania w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozwiązano umowę.

8. Rozliczenia składa się w wersji pisemnej i elektronicznej.

9. Świadczeniodawca prowadzi odrębną ewidencję księgową dla świadczeń zdrowotnych udzielanych na podstawie umowy.


§ 7.

1. Przed zawarciem umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia lp. 1-11, minister występuje do Krajowej Rady Transplantacyjnej, zwanej dalej „Radą”, o opinię.

2. Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia lp. 12-18, minister zawiera ze świadczeniodawcami wyłonionymi w drodze konkursu ofert.


§ 8.

1. W opinii, o której mowa w § 7 ust. 1, Rada proponuje kryteria podziału środków finansowych planowanych na następny rok kalendarzowy na poszczególne świadczenia zdrowotne, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia lp. 1-11, uwzględniając w szczególności liczbę osób wpisanych na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie określonych komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, oraz liczbę świadczeniodawców, którzy spełniają warunki pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, określone w tych przepisach.

2. Rada przedkłada ministrowi opinię, o której mowa w § 7 ust. 1, w terminie do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok, w którym świadczeniodawca ma rozpocząć udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia lp. 1-11.


§ 9.

W przypadku nieprzedstawienia przez Radę opinii w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 2, świadczeniodawców, z którymi ma zostać zawarta umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia lp. 1- 11, wskazuje minister, biorąc pod uwagę świadczeniodawców, którzy:
  1) spełniają warunki pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, określone w przepisach o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
  2) liczbę osób wpisanych na listy osób oczekujących na przeszczepienie określonych komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
  3) wysokość środków finansowych planowanych na te świadczenia zdrowotne na następny rok kalendarzowy.


§ 10.

Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia lp. 1- 11, minister zawiera w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym świadczeniodawca ma rozpocząć udzielanie świadczeń zdrowotnych.


§ 11.

1. Ogłoszenie o konkursie ofert wraz z zaproszeniem do składania ofert zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Zdrowia oraz na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia nie później niż do dnia 15 października roku poprzedzającego rok, w którym świadczeniodawca ma rozpocząć udzielanie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia lp. 12-18.

2. W ogłoszeniu określa się w szczególności:
  1) przedmiot konkursu obejmujący:
    a) rodzaj i zakres świadczeń zdrowotnych, na udzielanie których ma być zwarta umowa,
    b) czas, na który zostanie zawarta umowa, w tym termin rozpoczęcia udzielania określonych świadczeń zdrowotnych,
    c) warunki konieczne do realizacji określonych świadczeń zdrowotnych,
    d) wymóg wykonywania świadczeń zdrowotnych w siedzibie świadczeniodawcy;
  2) miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy;
  3) miejsce i termin składania ofert;
  4) miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu;
  5) zastrzeżenie o prawie do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert;
  6) informację o możliwości składania skarg i protestów dotyczących konkursu ofert;
  7) kryteria oceny ofert.


§ 12.

1. Oferta zawiera w szczególności:
  1) dane o oferencie, w tym nazwę i siedzibę świadczeniodawcy oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu;
  2) określenie warunków lokalowych i wyposażenia w wyroby medyczne;
  3) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych;
  4) informację o liczbie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia lp. 12-18, udzielonych w poprzednich dwóch latach oraz ich wynikach – jeżeli świadczeniodawca takich świadczeń zdrowotnych udzielał;
  5) informację o posiadanych certyfikatach jakości (ISO 9001), certyfikatach akredytacyjnych;
  6) informację o proponowanej liczbie świadczeń zdrowotnych i cenach świadczeń zdrowotnych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia lp. 12-18, wraz z kalkulacją cenową, sporządzoną na podstawie planowanych kosztów bezpośrednich, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.3)), związanych z realizacją określonych świadczeń zdrowotnych.

2. Oferty składa się na udostępnionych przez Ministerstwo Zdrowia formularzach oferty.


§ 13.

Oferty składa się w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert.


§ 14.

Oferty rozpatruje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia, w którym upłynął termin dla ich złożenia.


§ 15.

1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert minister powołuje komisję konkursową w składzie co najmniej 3 członków i wyznacza spośród nich przewodniczącego.

2. Do komisji nie może być powołana albo podlega wyłączeniu osoba będąca małżonkiem, krewnym lub powinowatym oferenta albo pozostająca wobec niego w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności. Wyłączenia i powołania nowego członka komisji konkursowej dokonuje minister.

3. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.


§ 16.

1. Komisja konkursowa, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje kolejno następujących czynności:
  1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert;
  2) ustala, które z ofert spełniają wymagania określone w § 12;
  3) odrzuca oferty nie odpowiadające wymaganiom określonym w § 12 lub zgłoszone po wyznaczonym terminie;
  4) ogłasza oferentom, które z ofert spełniają wymagania określone w § 12 i które zostały odrzucone;
  5) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
  6) wybiera najkorzystniejsze oferty, ustala liczbę i cenę przyznanych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia lp. 12-18.

2. Komisja konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga skargi oferentów.


§ 17.

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który zawiera:
  1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu;
  2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;
  3) liczbę zgłoszonych ofert;
  4) wskazanie ofert odpowiadających wymaganiom określonym w § 12;
  5) wskazanie ofert nie odpowiadających wymaganiom określonym w § 12 lub zgłoszonych po terminie - wraz z uzasadnieniem;
  6) wyjaśnienia i oświadczenia oferentów;
  7) wskazanie najkorzystniejszych ofert, ustalenie liczby przyznanych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w lp. 12-18 załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz ich ceny;
  8) wzmiankę o odczytaniu protokołu;
  9) podpisy członków komisji.


§ 18.

Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Zdrowia i na jego stronach internetowych.


§ 19.

1. Oferent może złożyć ministrowi umotywowany protest na piśmie dotyczący wyniku konkursu w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 18.

2. Minister rozstrzyga protest nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego wniesienia.

3. Minister nie może zawrzeć umów o udzielenie świadczeń zdrowotnych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia lp. 12- 18, do chwili upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, lub w razie wniesienia protestu - do czasu jego rozstrzygnięcia.


§ 20.

Minister zawiera umowy z wybranymi przez komisję konkursową oferentami w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert, z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w § 19 ust. 4, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym świadczeniodawca ma rozpocząć udzielanie świadczeń zdrowotnych.


§ 21.

Umowa zawiera w szczególności:
  1) oznaczenie stron umowy;
  2) określenie rodzaju i liczby świadczeń zdrowotnych;
  3) określenie sposobu zgłaszania się i rejestracji świadczeniobiorców oraz organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych;
  4) określenie okresu, na który jest zawierana umowa;
  5) zobowiązanie świadczeniodawcy do poddania się kontroli przeprowadzanej przez ministra;
  6) tryb rozliczeń oraz terminy przekazywania należności na realizację świadczeń zdrowotnych;
  7) zakres, formę i termin przekazywania ministrowi informacji o realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym wykazu pacjentów, którym udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz listy osób oczekujących na udzielenie określonego świadczenia zdrowotnego, o której mowa w § 4 ust. 2;
  8) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem oraz okres wypowiedzenia albo rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.


§ 22.

Ceny świadczeń zdrowotnych ustala się biorąc pod uwagę cenę proponowaną przez oferenta w informacji, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 6, oraz średnie koszty poszczególnych świadczeń zdrowotnych określone przez ministra.


§ 23.

1. Ocenę jakości świadczeń zdrowotnych sprawuje minister, z wyjątkiem oceny jakości świadczeń zdrowotnych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia lp. 1-11, która jest sprawowana przez Radę zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

2. Rada przedkłada ministrowi co 6 miesięcy sprawozdanie z oceny jakości świadczeń zdrowotnych.


§ 24.

Umowy na 2004 r. zawiera się w terminie do dnia 31 stycznia 2004 r., przy czym:
  1) opinię, o której mowa w § 7 ust. 1, Rada przedkłada w terminie do dnia 10 grudnia 2003 r.;
  2) ogłoszenie o konkursie ofert, o którym mowa w § 11 ust. 1, zamieszcza się w terminie do dnia 10 grudnia 2003 r.


§ 25.

Umowy zawarte na podstawie przepisów uchylanych w § 26 zachowują moc przez czas, na jaki zostały zawarte.


§ 26.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, leków i leczniczych środków technicznych finansowanych z budżetu państwa, a także trybu nabywania i przekazywania świadczeniodawcom leków i leczniczych środków technicznych oraz trybu przekazywania środków publicznych na ich zakup (Dz. U. Nr 148, poz. 1663, z 2002 r. Nr 210, poz. 1793 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 398).


§ 27.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176 i Nr 135, poz. 1268.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.Załączniki do dokumentu : zal01_swiadcz_z_budzetu.doc zal01_swiadcz_z_budzetu.zip zal02_swiadcz_z_budzetu.doc zal02_swiadcz_z_budzetu.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-11-19
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 10457 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.