nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologówDz.U.03.205.1992


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)
z dnia 27 listopada 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów


Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r., Nr 21, poz. 204 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów (Dz. U. z 2001 r. Nr 83, poz. 905, Nr 148, poz. 1661 i z 2003 r. Nr 85, poz. 784) wprowadza się następujące zmiany:
  1) Po § 12 dodaje się § 12 a w brzmieniu:

„§ 12a. 1. Lekarz, który nie został zakwalifikowany do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury w podstawowej dziedzinie medycyn, po odbyciu postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego na podstawie przepisów rozporządzenia, a nie rozpoczął specjalizacji na zasadzie określonej w § 12 ust. 8 i spełnia warunek, o którym mowa w § 12 ust. 6 pkt 1, może wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem wojewódzkiego ośrodka, o przyznanie rezydentury w tej dziedzinie medycyny.

2. Lekarz może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, po zakończeniu każdego postępowania kwalifikacyjnego i po uzyskaniu informacji z wojewódzkiego ośrodka o posiadaniu wolnych miejsc szkoleniowych w danej dziedzinie medycyny oraz możliwości odbywania specjalizacji w ramach rezydentury.

3. Właściwy wojewódzki ośrodek przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosek lekarza, o którym mowa w ust.1, wraz z potwierdzeniem posiadania wolnego miejsca szkoleniowego w danej dziedzinie medycyny na obszarze województwa i informacją o terminie, w jakim lekarz przeszedł postępowanie kwalifikacyjne oraz liczbie punktów uzyskanych przez lekarza w postępowaniu kwalifikacyjnym.

4. Minister właściwy do spraw zdrowia po otrzymaniu wniosku i danych, o których mowa w ust. 3, może przyznać rezydenturę lekarzowi, o którym mowa w ust. 1, w ramach posiadanych środków na rezydentury, o czym informuje lekarza i właściwy wojewódzki ośrodek nie później niż do dnia 15 listopada danego roku.

5. Rezydentura, o której mowa w ust. 4, przyznawana jest na podstawie liczby punktów, uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym lekarzom, którzy w danej dziedzinie medycyny uzyskali największą liczbę punktów.

6. Wojewódzki ośrodek jest obowiązany skierować lekarza, któremu minister właściwy do spraw zdrowia przyznał rezydenturę, do odbycia specjalizacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia jej przyznania.

7. Lekarz, który otrzymał skierowanie, o którym mowa w ust. 6, jest obowiązany zgłosić się do jednostki organizacyjnej, wskazanej w skierowaniu, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia otrzymania skierowania.

8. Jednostka organizacyjna, wskazana w skierowaniu, jest obowiązana zawrzeć z lekarzem, któremu minister właściwy do spraw zdrowia przyznał rezydenturę, umowę o pracę w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zgłoszenia się rezydenta ze skierowaniem.”;

  2) po § 43 b dodaje się § 43 c w brzmieniu:

„§ 43 c. Minister właściwy do spraw zdrowia w 2003r. może przyznać rezydenturę, o której mowa w § 12 a ust. 3, nie później niż do dnia 15 grudnia 2003 r.”.


§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 90 poz. 845.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-11-27
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 17412 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.