nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowychTekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

USTAWA
z dnia 28 listopada 2003 r.
o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
1 )


Art. 1.

W ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używa-nia tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 96, poz. 1107) wprowadza się następu-jące zmiany:
  1) w art. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a-6d w brzmieniu:
„6a) „substancje smoliste” - surowy, bezwodny beznikotynowy kondensat dymu tytoniowego,

6b) „nikotyna” - alkaloidy nikotynowe,

6c) „tlenek węgla” (CO) - bezbarwny, bezwonny gaz, który powsta-je w wyniku niepełnego spalania substancji organicznych, występujący w fazie gazowej dymu papierosowego,

6d) „dodatek” - wszelkie substancje lub składniki z wyłączeniem li-ści tytoniu lub innych naturalnych lub nieprzetworzonych elementów ty-toniu używane przy produkcji wyrobu tytoniowego i obecne w gotowym wyrobie, nawet w formie zmienionej, uwzględniając także papier, filtr, farby i kleje,”;


  2) w art. 6 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego wyroby tytoniowe sprzedawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek ku-pującego.”;


  3) w art. 7 uchyla się ust. 2;


  4) po art. 7 dodaje się art. 7a i 7b w brzmieniu:
„Art. 7a. Zabrania się stosowania w procesie produkcji wyrobów tytoniowych dodatków zwiększających właściwości uzależniające od nikotyny.

Art. 7b. Zabrania się umieszczania na opakowaniach wyrobów ty-toniowych napisów, nazw, znaków towarowych oraz symboli i in-nych znaków sugerujących, że dany wyrób tytoniowy jest mniej szkodliwy niż inne.”;


  5) w art. 8 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) w środkach usług informatycznych.”;


  6) po art. 8 dodaje się art. 8a i 8b w brzmieniu:
„Art. 8a. 1. Producent lub importer wyrobów tytoniowych jest obowiązany do przedstawiania, nie później niż do dnia 31 grudnia każdego roku, wykazu wszystkich dodatków i ich ilości, używanych w danym roku do produkcji tych wyrobów tytoniowych, według marek i ro-dzajów. Pierwszy wykaz zawierający dodatki stosowane w 2004 r. przedstawia się do dnia 31 grudnia 2004 r.

2. Do wykazu, o którym mowa w ust. 1, producent lub importer dołącza oświadczenie uzasadniające stosowanie każdego dodatku w danym wyrobie tytoniowym oraz określające jego funkcje i ka-tegorie.

3. Do wykazu, o którym mowa w ust. 1, producent lub importer do-łącza wszelkie będące w jego posiadaniu dane toksykologiczne do-tyczące stosowanych dodatków w postaci spalonej lub niespalonej, w zależności od sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem skut-ków zdrowotnych, w tym skutków uzależniających.

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany w porządku malejącym, według masy każdego dodatku zawartego w wyrobie.

5. Producent lub importer przedstawia wykaz, o którym mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, który podaje go do publicznej wiadomości w Dzienniku Urzędowym ministra wła-ściwego do spraw zdrowia, uwzględniając potrzebę ochrony ta-jemnicy handlowej producenta lub importera.

Art. 8b. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia może zażądać od producenta lub importera wyrobów tytoniowych wykonania określonych ba-dań w laboratoriach kontrolnych w celu oznaczenia substancji in-nych niż wymienione w art. 2 pkt 6a-6c, emitowanych przez wy-roby tytoniowe, oraz oceny wpływu tych substancji na zdrowie człowieka, z uwzględnieniem właściwości uzależniających po-szczególnych substancji.

2. Badania, o których mowa w ust. 1, są wykonywane na koszt pro-ducenta lub importera wyrobów tytoniowych.

3. Wyniki badań, o których mowa w ust. 1, są przedstawiane mini-strowi właściwemu do spraw zdrowia, który uwzględnia je w in-formacji dla konsumentów, biorąc pod uwagę potrzebę ochrony ta-jemnicy handlowej producenta lub importera.

4. Informację, o której mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw zdrowia publikuje niezwłocznie po jej uzyskaniu w Dzienniku
Urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia.”;


  7) art. 9 otrzymuje brzmienie :
„Art. 9. 1. Na każdym opakowaniu jednostkowym papierosów wprowadza-nych do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Pol-skiej powinny być w sposób widoczny, czytelny i trwały umiesz-czone:
1) dwa różniące się treścią ostrzeżenia przed szkodliwością uży-wania tytoniu, jedno powszechne i jedno dodatkowe,
2) informacje o zawartości substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w jednym papierosie.

2. Ostrzeżenia wymienione w ust. 1 pkt 1, sformułowane w języku polskim, zajmują powierzchnię nie mniejszą niż 30% jednej z największych płaszczyzn opakowania jednostkowego i nie mniejszą niż 40% drugiej z największych płaszczyzn opakowania jednostkowego.

3. Przepis ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 stosuje się odpowiednio do innych wyrobów tytoniowych, z uwzględnieniem ust. 4 i 5.

4. Na opakowaniach wyrobów tytoniowych przeznaczonych do pale-nia, innych niż papierosy, występujących w handlu detalicznym, których najbardziej widoczne, największe płaszczyzny mają po-wierzchnie większe niż 75 cm2, teksty ostrzeżeń o szkodliwości zajmują powierzchnie nie mniejsze niż po 22,5 cm2 na każdej z tych płaszczyzn.

5. Na opakowaniach tabaki umieszcza się jedno ostrzeżenie o szko-dliwości zajmujące nie mniej niż 30% jednej największej, najbar-dziej widocznej płaszczyzny opakowania.

6. Informacje wymienione w ust. 1 pkt 2, sformułowane w języku polskim, zajmują powierzchnię nie mniejszą niż 10% jednej z bocznych płaszczyzn opakowania jednostkowego papierosów.

7. Ostrzeżenia wymienione w ust. 1 pkt 1 umieszcza się także na o-pakowaniach zbiorczych występujących w handlu detalicznym przeznaczając na nie co najmniej 30% jednej z największych płaszczyzn opakowania i co najmniej 40% drugiej z największych płaszczyzn opakowania.

8. Na informacjach o wyrobach tytoniowych, o których mowa w art. 2 pkt 6, umieszcza się widoczne i czytelne ostrzeżenie powszech-ne o szkodliwości używania tytoniu, zajmujące co najmniej 20% powierzchni informacji.”;


  8) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporzą-dzenia, dopuszczalną zawartość substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosowym, sposób ustalania i wykaz la-boratoriów kontrolnych uprawnionych do ustalania zawartości tych substancji, a także treść, formę graficzną i sposób umieszcza-nia ostrzeżeń i informacji, o których mowa w art. 9, biorąc pod uwagę rozróżnienie ostrzeżeń przed szkodliwością używania tyto-niu na powszechne i dodatkowe oraz uwzględniając cele polityki zdrowotnej realizowanej ustawą, a w szczególności:
1) zmniejszenie rozpowszechnienia i intensywności używania wyrobów tytoniowych,
2) zmniejszenie szkód zdrowotnych wywołanych przez choroby odtytoniowe,
3) skuteczność nadzoru nad wyrobami tytoniowymi,
a także podstawowe standardy w tej dziedzinie określone przepi-sami prawa Unii Europejskiej.”;


  9) w art. 12 wyrazy „podlega grzywnie do 50 000 zł lub karze ogranicze-nia wolności” zastępuje się wyrazami: „podlega grzywnie do 200 000 zł albo ka-rze ograniczenia wolności albo obu tym karom łącznie.”;


  10) po art. 12 dodaje się art. 12a i 12b w brzmieniu:
„Art. 12a. Kto umieszcza na opakowaniach wyrobów tytoniowych napisy, na-zwy, znaki towarowe, symbole i inne znaki sugerujące, że dany wyrób tytoniowy jest mniej szkodliwy niż inne, podlega grzywnie do 200 000 zł albo karze ograniczenia wolności albo obu tym ka-rom łącznie.

Art. 12b. Kto w procesie produkcji wyrobów tytoniowych stosuje dodatki zwiększające właściwości uzależniające od nikotyny tych wyro-bów, podlega grzywnie do 500 000 zł albo karze ograniczenia wolności albo obu tym karom łącznie.”;


  11) art. 14 i 15 otrzymują brzmienie:
„Art. 14. Jeżeli czyn określony w art. 12, 12a i 12b lub w art. 13 ust. 1 pkt 1 został popełniony w zakresie działalności przedsiębiorcy, za sprawcę czynu zabronionego uznaje się osobę odpowiedzialną za wprowadzenie wyrobów tytoniowych do produkcji, obrotu han-dlowego lub za organizację rynku.

Art. 15. W razie popełnienia czynu określonego w art. 12 pkt 1-3, 12a i 12b lub w art. 13 ust. 1 pkt 1 sąd może orzec przepadek wyrobów tytoniowych stanowiących przedmiot czynu zabronionego, choćby nie stanowiły one własności sprawcy.”.


Art. 2.

1. Wyroby tytoniowe spełniające warunki dotychczasowych przepisów mogą być produkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż przez 8 miesię-cy od dnia wejścia w życie ustawy.

2. Wyroby tytoniowe spełniające warunki dotychczasowych przepisów mogą być oferowane w obrocie handlowym nie dłużej niż przez 20 miesięcy od dnia wej-ścia w życie ustawy.

3. Informacje o wyrobach tytoniowych spełniające warunki dotychczasowych prze-pisów mogą być eksponowane w punktach sprzedaży tych wyrobów nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.


Art. 3.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ustawy wymie-nionej w art. 1 zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie usta-wy.


Art.4.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Ustawa stanowi implementację prze-pisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/37/WE z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie dostosowania ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyj-nych państw członkowskich dotyczących produkcji, prezentacji i sprzedaży wyrobów tyto-niowych (Dziennik Urzędowy WE nr L 194 z 18.07.2001) oraz Dyrektywy Parlamen-tu Europejskiego i Rady 2003/33/WE z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie dostosowania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich związanych z reklamą i sponsorowaniem produktów tyto-niowych (Dziennik Urzę-dowy WE nr L 152 z 20.06.2003).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-11-28
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 9491 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.