nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2004 roku w sprawie substancji chemicznych występujących w produkcji lub w obrocie, podlegających zgłoszeniuDz.U.04.12.111

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1)

z dnia 13 stycznia 2004 roku
w sprawie substancji chemicznych występujących w produkcji
lub w obrocie, podlegających zgłoszeniu


Na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) rodzaj substancji istniejących podlegających zgłoszeniu;
2) osoby, których dotyczy obowiązek poinformowania;
3) zakres i rodzaj wymaganych informacji;
4) wielkość obrotu wymagającą zgłoszenia.

§ 2.

Substancje istniejące, w ich postaci własnej lub jako składnik preparatu, podlegające obowiązkowi zgłoszenia Inspektorowi do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych określone są w wykazie substancji istniejących podlegających zgłoszeniu stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

§ 3.

Obowiązek poinformowania dotyczy producentów, którzy wytworzyli taką substancję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i osób, które sprowadziły taką substancję, w jej postaci własnej lub jako składnik preparatu, na obszar celny Rzeczypospolitej Polskiej w ilości co najmniej 10 ton w 2003 roku.

§ 4.

W zgłoszeniu należy przedstawić:
1) nazwę lub imię i nazwisko, oraz adres producenta lub importera;
2) nazwę substancji oraz numery EINECS i CAS;
3) wielkość obrotu w 2003 roku.

§ 5.

Zgłoszenia substancji należy dokonać do dnia 30 kwietnia 2004 r.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


W POROZUMIENIU:
MINISTER GOSPODARKI,
MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003r. Nr 199, poz. 1941).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125, poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187, oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1852.Załączniki do dokumentu : zal_wykaz_subst_chem.doc zal_wykaz_subst_chem.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-01-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6778 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.