nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnejDz.U.04.21.199

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 lutego 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnejNa podstawie art. 74 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych oraz trybu wyboru przez ubezpieczonego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 63, poz. 589) w § 9:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Wynagrodzenie wypłaca się świadczeniodawcom w okresach miesięcznych z dołu za świadczenia zdrowotne udzielone ubezpieczonym w okresie objętym rozliczeniem, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Wypłata wynagrodzenia następuje w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczeniodawca udzielił ubezpieczonym świadczeń zdrowotnych objętych rozliczeniem, na podstawie prawidłowo wypełnionych dokumentów rozliczeniowych, z zastrzeżeniem ust. 4. Dokumenty rozliczeniowe świadczeniodawca przedkłada Funduszowi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczeniodawca udzielił ubezpieczonym świadczeń zdrowotnych objętych rozliczeniem.”,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu”
„4. Fundusz może, w przypadkach uzasadnionych sytuacją finansową świadczeniodawców oraz z uwzględnieniem stanu posiadanych przez Fundusz środków finansowych, wypłacić świadczeniodawcom wynagrodzenie za świadczenia zdrowotne udzielone ubezpieczonym w okresie rozliczeniowym krótszym, niż określony w ust. 2. Wypłata wynagrodzenia następuje w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Funduszowi przez świadczeniodawcę prawidłowo wypełnionych dokumentów rozliczeniowych.”.

§ 2.

Przepis § 9 ust. 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do wynagrodzeń przysługujących świadczeniodawcy od Funduszu z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych od dnia 1 stycznia 2004 r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1175, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609 i Nr 202, poz. 1956.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-02-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6657 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.