nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzjiDz.U.04.24.217

ZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

dnia 4 lutego 2004 r.
sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w imieniu państwowych inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 5752) zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Państwowy inspektor sanitarny może udzielić upoważnienia pracownikom działalności podstawowej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1342), do wykonywania czynności kontrolnych w ramach:
1) zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego;
2) zapobiegania chorobom zakaźnym i innym chorobom powodowanym warunkami środowiska oraz ich zwalczania
- w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi.
  2. W ramach czynności, o których mowa w ust. 1, upoważniony pracownik jest uprawniony do:
1) przeprowadzania kontroli w jednostce kontrolowanej zgodnie z planem kontroli, w tym:
a) dokonywania wizji lokalnej terenów przeznaczonych na lokalizację obiektów budowlanych,
b) kontroli obiektów budowlanych w toku budowy,
c) uczestniczenia w czynnościach odbioru obiektów budowlanych w ramach nadzoru budowlanego
- przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
2) wykonywania czynności nadzoru, w tym pobierania prób oraz przeprowadzania badań i analiz laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych;
3) dokonywania ustaleń kontroli;
4) sporządzania dokumentacji w zakresie czynności nadzoru oraz czynności laboratoryjnych, służących do opracowywania protokołów kontroli oraz projektów wystąpień pokontrolnych;
5) uzgadniania dokumentacji projektowej w zakresie wymagań higienicznych
i zdrowotnych;
6) nadzorowania i monitorowania przebiegu programów i akcji edukacyjno-zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia.
  3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, może również obejmować czynności w zakresie postępowania zabezpieczającego, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  4. Państwowy inspektor sanitarny może udzielić upoważnienia pracownikom, o których mowa w ust. 1, zatrudnionym na stanowiskach kierowników komórek organizacyjnych, do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.

§ 2.

  1. Upoważnień, o których mowa w § 1 ust. 1 i 4, udziela się pisemnie.
  2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) datę i miejsce jego wystawienia;
2) numer porządkowy;
3) pieczęć podłużną państwowego inspektora sanitarnego;
4) wskazanie przepisów prawa, na podstawie których udzielono upoważnienia;
5) imię, nazwisko oraz stanowisko zajmowane przez osobę upoważnioną;
6) zakres czynności kontrolnych, do których osoba została upoważniona;
7) termin jego ważności lub okres na jaki udzielono upoważnienia;
8) pieczęć okrągłą oraz podpis państwowego inspektora sanitarnego, który udzielił upoważnienia.

§ 3.

Upoważnienia, o których mowa w § 1 ust. 1 i 4, mogą być udzielane:
1) jednorazowo - do wykonania określonej czynności kontrolnej lub do wydania decyzji w określonej sprawie;
2) na czas oznaczony - do wykonywania określonych czynności kontrolnych lub do wydawania decyzji w określonych sprawach.

§ 4.

  1. Pracownik jest obowiązany do przechowywania upoważnienia w sposób zapewniający, że nie zostanie ono wykorzystane przez osobę do tego niepowołaną.
  2. W razie utraty upoważnienia pracownik jest obowiązany zawiadomić o tym bezzwłocznie państwowego inspektora sanitarnego, który udzielił upoważnienia.
  3. Pracownik jest obowiązany zwrócić upoważnienie niezwłocznie po upływie terminu ważności.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz.136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz.320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz.634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407, z 2002r. Nr 37, poz. 329. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 Nr 80, poz.717.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie zasad i trybu upoważniania niektórych pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych do wykonywania w imieniu inspektorów sanitarnych określonych czynności kontrolnych i wydawania decyzji (Dz. U. Nr 57, poz. 613).

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-02-04
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5161 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.