nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wysokości opłat pobieranych za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotuDz.U.04.37.340

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 lutego 2004 r.
w sprawie wysokości opłat pobieranych za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu


Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz.U. Nr 175, poz. 1433 oraz z 2003 r. Nr 189, poz. 1852) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się następujące wysokości opłat pobieranych za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu, z zastrzeżeniem § 2:
1) za rozpatrzenie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu lub pozwolenia na tymczasowe wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego – 15.000 zł;
2) za rozpatrzenie wniosku o dokonanie wpisu produktu biobójczego do rejestru produktów biobójczych stwarzających niewielkie zagrożenie – 7.500 zł;
3) za rozpatrzenie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu lub pozwolenia na tymczasowe wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego, który uzyskał pozwolenie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – 2.500 zł;
4) za rozpatrzenie wniosku o dokonanie wpisu do rejestru produktów biobójczych stwarzających niewielkie zagrożenie produktu biobójczego, który został wpisany do rejestru produktów biobójczych stwarzających niewielkie zagrożenie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – 2.500 zł;
5) za rozpatrzenie wniosku o zmianę pozwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu lub pozwolenia na tymczasowe wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego w zakresie:
  a) zmiany danych dotyczących wnioskodawcy – 500 zł,
  b) zmiany dotyczącej przeznaczenia lub zakresu oraz warunków obrotu i stosowania produktu biobójczego – 2.500 zł,
  c) powodującym konieczność zmiany warunków szczególnych, mających zastosowanie do substancji czynnej – 15.000 zł;
6) za rozpatrzenie wniosku o zmianę wpisu produktu biobójczego do rejestru produktów biobójczych stwarzających niewielkie zagrożenie w zakresie:
  a) zmiany danych dotyczących wnioskodawcy – 500 zł,
  b) zmiany dotyczącej przeznaczenia lub zakresu oraz warunków obrotu i stosowania produktu biobójczego – 2.500 zł,
  c) powodującym konieczność zmiany warunków szczególnych, mających zastosowanie do substancji czynnej – 7.500 zł;
7) za rozpatrzenie kolejnego wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu lub pozwolenia na tymczasowe wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego, opartego na tej samej recepturze ramowej – 2.500 zł;
8) za rozpatrzenie kolejnego wniosku o dokonanie wpisu do rejestru produktów biobójczych stwarzających niewielkie zagrożenie produktu biobójczego, opartego na tej samej recepturze ramowej – 2.500 zł;
9) za rozpatrzenie wniosku o przedłużenie ważności pozwolenia na wprowadzenie do obrotu lub pozwolenia na tymczasowe wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego – 1.500 zł;
10) za rozpatrzenie wniosku o umieszczenie substancji czynnej w ewidencji substancji czynnych lub o zmianę wpisu w ewidencji substancji czynnych – 200.000 zł.

§ 2.

  1. Za rozpatrzenie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego lub o dokonanie wpisu produktu biobójczego do rejestru produktów biobójczych stwarzających niewielkie zagrożenie, złożonego przez wnioskodawcę na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych, zwanej dalej „ustawą”, pobierana jest opłata w wysokości 700 zł.
  2. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę danych objętych pozwoleniem na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego, wydanym na podstawie art. 54. ust. 1 ustawy, pobierana jest opłata w wysokości 350 zł.
  3. Za rozpatrzenie wniosku o zmianę wpisu produktu biobójczego do rejestru produktów biobójczych stwarzających niewielkie zagrożenie, dokonanego na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy, pobierana jest opłata w wysokości 350 zł.

§ 3.

Przepisy rozporządzenia stosuje się do wniosków złożonych po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-02-19
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4867 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.