nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowychDz.U.04.31.275
zmiana z dnia 26 lipca 2006 roku


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 24 lutego 2004 r.
w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych2)


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa dopuszczalną zawartość substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosowym, sposób ustalania i wykaz laboratoriów kontrolnych uprawnionych do ustalania zawartości tych substancji, a także treść, formę graficzną i sposób umieszczania ostrzeżeń przed szkodliwością używania tytoniu oraz informacji o zawartości substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w jednym papierosie.

§ 2.

  1. Zawartość substancji szkodliwych dla zdrowia w dymie papierosowym papierosów wprowadzanych do obrotu handlowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie może przekraczać następujących wielkości w przeliczeniu na 1 papieros:
1) substancji smolistych – 10 mg;
2) nikotyny – 1 mg;
3) tlenku węgla – 10 mg.
  2. Zawartość substancji, o których mowa w ust. 1, oznacza się zgodnie z normami PN-ISO 4387 dla substancji smolistych, PN-ISO 10315 dla nikotyny, PN- ISO 8454 dla tlenku węgla, przy czym prawdziwość informacji na opakowaniach na temat zawartości substancji smolistych i nikotyny będzie sprawdzana zgodnie z normą PN-ISO 8243. Rzeczywista zawartość tlenku węgla, wyrażona w liczbach całkowitych, może różnić się od podanej na opakowaniu o 20%, jeżeli została ustalona jako wartość średnia z prób w różnym czasie, albo o 25%, jeżeli została ustalona na podstawie próby w jednym czasie.

§ 3.

  1. Do wykonywania badań zawartości substancji szkodliwych dla zdrowia w dymie papierosowym, o których mowa w § 2 ust. 1, uprawniony jest Oddział Laboratoryjny do spraw Krajowej Kontroli Substancji Szkodliwych w Wyrobach Tytoniowych przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.
  2. Do wykonywania badań, o których mowa w ust. 1, uprawnione są także inne laboratoria, jeżeli posiadają akredytację w zakresie tych badań uznawaną w krajach Unii Europejskiej.

§ 4.

  1. Na jednostkowych opakowaniach papierosów, cygar, cygaretek, tytoni fajkowych, tytoni przeznaczonych do skręcania papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych przeznaczonych do palenia, a także na zbiorczych opakowaniach tych wyrobów, występujących w handlu detalicznym, umieszcza się:
1) ostrzeżenie powszechne o treści: „Palenie zabija” albo „Palenie poważnie szkodzi Tobie i osobom w Twoim otoczeniu”;
2) jedno z następujących ostrzeżeń dodatkowych:
  a) „Palacze tytoniu umierają młodziej”,
  b) „Palenie tytoniu zamyka naczynia krwionośne i jest przyczyną zawałów serca i udarów mózgu”,
  c) „Palenie tytoniu powoduje śmiertelnego raka płuc”,
  d) „Palenie tytoniu w czasie ciąży szkodzi Twojemu dziecku”,
  e) „Chrońcie dzieci – nie zmuszajcie ich do wdychania dymu tytoniowego”,
  f) „Twój lekarz lub farmaceuta pomoże Ci rzucić palenie”,
  g) „Palenie tytoniu silnie uzależnia – nie zaczynaj palić”,
  h) „Zaprzestanie palenia zmniejsza ryzyko groźnych chorób serca i płuc”,
  i) „Palenie tytoniu może spowodować powolną i bolesną śmierć”,
  j) „Dzwoniąc pod nr telefonu 0801108108 uzyskasz pomoc w rzuceniu palenia”,
  k) „Palenie tytoniu może zmniejszyć przepływ krwi i powodować impotencję”,
  l) „Palenie tytoniu przyśpiesza starzenie się skóry”,
  m) „Palenie tytoniu może uszkodzić nasienie i zmniejszać płodność”,
  n) „Dym tytoniowy zawiera benzen, nitrozoaminy, formaldehyd i cyjanowodór”.
  2. Ostrzeżenia powszechne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, umieszcza się na jednej z dwóch największych płaszczyzn opakowania zapewniając przemienne i regularne występowanie w produkcji i obrocie handlowym jednego i drugiego tekstu.
  3. Ostrzeżenia dodatkowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, umieszcza się na drugiej z największych, przeciwległej płaszczyźnie opakowania zapewniając przemienne i regularne występowanie w produkcji i obrocie handlowym każdego z 14 tekstów.
  4. Na opakowaniach jednostkowych i na opakowaniach zbiorczych występujących w handlu detalicznym ostrzeżenia powszechne zajmują nie mniej niż 30%, a ostrzeżenia dodatkowe nie mniej niż 40% płaszczyzny opakowania, na której są umieszczane.
  5. Przepisów ust. 4 nie stosuje się do opakowań wyrobów tytoniowych przeznaczonych do palenia innych niż papierosy, występujących w handlu detalicznym, których najbardziej widoczne, największe płaszczyzny mają powierzchnie większe niż 75 cm2. Na tych opakowaniach ostrzeżenia zajmują powierzchnie nie mniejsze niż po 22,5 cm2 na każdej z płaszczyzn.
  6. Na jednej z dwu bocznych ścian jednostkowego opakowania papierosów umieszcza się informację o zawartości substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla w dymie papierosowym o treści: „substancje smoliste: ....mg/papieros; nikotyna: ....mg/papieros; tlenek węgla: ....mg/papieros”, przy czym wyraz „substancje” można zastąpić skrótem „subst.” lub „sub.” Informacja powyższa zajmuje nie mniej niż 10% płaszczyzny opakowania, na której jest umieszczana.
  7. Na opakowaniu tabaki umieszcza się ostrzeżenie o treści: „Ten wyrób tytoniowy może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i powoduje uzależnienie”.
  8. Ostrzeżenie, o którym mowa w ust. 7, umieszcza się na największej, najbardziej widocznej powierzchni opakowania jednostkowego w taki sposób, by zajmowało nie mniej niż 30 % odpowiedniej powierzchni opakowania.

§ 5.

  1. Ostrzeżenia i informacje, o których mowa w § 4, umieszcza się:
1) na trwałych elementach opakowania nie ulegających uszkodzeniu lub oddzieleniu podczas otwierania opakowania i w taki sposób, by były one nieusuwalne i nie zasłonięte przez inny element graficzny lub jakąkolwiek część opakowania;
2) w prostokątnym polu otoczonym ramką wykonaną linią ciągłą w kolorze czarnym o grubości nie mniejszej niż 3 mm i nie większej niż 4 mm, nie kolidującą w żaden sposób z tekstem ostrzeżenia lub podaną informacją, przy czym powierzchnia ramki wliczana jest do całkowitej powierzchni ostrzeżenia.
  2. Teksty ostrzeżeń i informacji, o których mowa w § 4, drukuje się bezpośrednio na opakowaniu, w kolorze czarnym na białym tle, pogrubioną czcionką Helvetica z zachowaniem następujących zasad:
1) tekst informacji, o której mowa w § 4 ust. 6, jest równoległy do najdłuższej krawędzi opakowania;
2) teksty drukuje się małymi literami z wyjątkiem wielkich liter wymaganych prawidłami pisowni polskiej, w środkowej części pola przeznaczonego dla ostrzeżenia lub informacji;
3) wielkość czcionki i rozmieszczenie tekstu powinno być takie, by tekst zajmował możliwie największą część pola przeznaczonego dla ostrzeżenia lub informacji z zachowaniem należytej komunikatywności oraz niezbędnych odstępów między wierszami – nie większych niż wysokość liter i nie mniejszych niż połowa wysokości liter;
4) na opakowaniach wyrobów innych niż papierosy teksty ostrzeżeń mogą być umieszczane za pomocą nalepek pod warunkiem, że nalepki będą nieusuwalne.

§ 6.

Na informacjach o wyrobach tytoniowych eksponowanych w punktach ich sprzedaży umieszcza się jeden z tekstów ostrzeżeń powszechnych wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1.

§ 7.

Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 grudnia 1996 r. w sprawie treści, wzorów i sposobu umieszczania napisów ostrzegających przed szkodliwością używania tytoniu oraz informacji o zawartości substancji smolistych i nikotyny, a także w sprawie dopuszczalnej zawartości substancji szkodliwych w wyrobach tytoniowych i sposobu ustalania ich zawartości (Dz.U. Nr 146, poz. 685, z 1997 r. Nr 109, poz.713 oraz z 2000 r. Nr 92, poz. 1023).

§ 8.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2) Rozporządzenie dokonuje transpozycji dyrektywy 2001/37/WE z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie dostosowania ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych państw członkowskich dotyczących produkcji, prezentacji i sprzedaży wyrobów tytoniowych (Dz. Urz. WE L 194 z 18.07.2001, str. 26 i n.).
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 96, poz. 1107 oraz z 2003 r. Nr 229, poz. 2274.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-02-24
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 13279 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.