nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa ZdrowiaDz.Urz.MZ.03.3.33

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 31 marca 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.


Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 1 poz. 6) § 18 otrzymuje brzmienie:
"§ 18. Do podstawowych zadań Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego należy realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia, w zakresie kompetencji Ministra, w tym w szczególności:
  1) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych udzielonych ubezpieczonym;
  2) koordynacja działań dotyczących priorytetowych celów polityki zdrowotnej, w szczególności analizowanie wojewódzkich planów zdrowotnych i planów zdrowotnych dla służb mundurowych, opiniowanie Krajowego Planu Zabezpieczenia Świadczeń Zdrowotnych oraz koordynowanie działań dotyczących wieloletniego Narodowego Planu Zdrowotnego;
  3) analizowanie i opiniowanie prognoz przychodów i kosztów funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych;
  4) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;
  5) kontrola świadczeniodawców w zakresie realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz nadzór nad realizacją wniosków pokontrolnych;
  6) prowadzenie kontroli działalności i stanu majątkowego Narodowego Funduszu Zdrowia;
  7) analizowanie i opiniowanie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia;
  8) rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdań finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia;
  9) gromadzenie i analiza informacji przekazywanych przez apteki;
  10) badanie uchwał Zarządu i Rady Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie zgodności z prawem i stwierdzanie ich nieważności, jeżeli naruszają prawo lub stwarzają zagrożenie wystąpienia ujemnego wyniku finansowego.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2003 r.

MINISTER ZDROWIA


Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-02-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7528 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.