nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznychDz.U.04.43.407

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 lutego 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu granicznych
stacji sanitarno-epidemiologicznych


Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie wykazu granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 133, poz. 1124) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koroszczynie kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Koroszczynie właściwego dla miasta na prawach powiatu Biała Podlaska oraz powiatów bialskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, ryckiego w województwie lubelskim,”;

2) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dorohusku kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Dorohusku właściwego dla miasta na prawach powiatu Chełma, miasta na prawach powiatu Lublina oraz powiatów chełmskiego, krasnostawskiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego, puławskiego, świdnickiego, włodawskiego w województwie lubelskim,”;

3) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hrebennem kierowana przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Hrebennem właściwego dla miasta na prawach powiatu Zamościa oraz powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, kraśnickiego, tomaszowskiego, zamojskiego
w województwie lubelskim,”;

4) uchyla się pkt 9.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


W porozumieniu:
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778 z 2000 r. Nr 11 poz. 84, Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-02-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6036 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.