nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2004-2007Dz.Urz.MZ.04.01.01
zmiana Dz.Urz.MZ.04.01.04


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 grudnia 2003 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2004-2007.


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw opracowania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2004-2007, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący:
prof. dr hab. Marek Nowacki – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie;
2) zastępcy przewodniczącego:
a) prof. dr hab. Witold Zatoński – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
b) dr Janusz Meder – członek Polskiej Unii Onkologii;
3) członkowie:
a) dr Marek Balicki – członek Polskiej Unii Onkologii,
b) dr Krzysztof Kuszewski – członek Polskiej Unii Onkologii,
c) prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk - Konsultant Krajowy ds. onkologii dziecięcej,
d) prof. dr hab. Jan Kornafel - Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej,
e) prof. dr hab. Bogusław Maciejewski - Konsultant Krajowy w dziedzinie radioterapii,
f) dr hab. Maciej Krzakowski - Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej,
g) prof. dr hab. Jan Steffen – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie,
h) prof. dr hab. Tadeusz Popiela – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie,
i) dr Stanisław Góźdź – Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach .

§ 3.

Do zadań Zespołu należy opracowanie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2004-2007, w tym określenie:
1) celów programu,
2) zadań programu oraz harmonogramu ich realizacji,
3) kryteriów wyboru realizatorów wyszczególnionych w programie zadań,
4) podstawowych standardów dla wczesnej diagnostyki, profilaktyki i terapii onkologicznej,
5) kosztów realizacji poszczególnych zadań.

§ 4.

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Minister Zdrowia.

§ 5.

1. Zespół działa kolegialnie.
2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący.
3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Zespołu.
4. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Pierwsze posiedzenie Zespołu przewodniczący zwołuje z własnej inicjatywy.

§ 6.

Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć, Zespół podejmuje w formie uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 7.

Opracowany projekt Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2004-2007 przewodniczący przekaże w formie pisemnej Ministrowi Zdrowia w terminie
do dnia 31 grudnia 2003 roku.

§ 8.

1. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
2. Członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów przejazdu.
3. Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, części 46 - Zdrowie, dział 851- Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność.

§ 9.

W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby nie będące jego członkami, zapraszane przez przewodniczącego Zespołu.

§ 10.

Zespół ulega rozwiązaniu po wypełnieniu zadań, o których mowa w § 3.

§ 11.

Obsługę administracyjno - techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-12-03
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5209 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.