nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2004-2007.Dz.Urz.MZ.04.01.04

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 grudnia 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2004-2007.


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
(Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2004-2007 § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Opracowany projekt Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2004-2007 przewodniczący przekaże w formie pisemnej Ministrowi Zdrowia w terminie do dnia 31 marca 2004 roku.”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2004-2007.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-12-30
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4666 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.