nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, indywidualnych specjalistycznych praktyk i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych oraz danych objętych wpisem do rejestruDz.U.04.65.602

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, indywidualnych specjalistycznych praktyk i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych oraz danych objętych wpisem do rejestru


Na podstawie art. 25d ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969, z 2003 r. Nr 109, poz. 1029 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Pielęgniarka, położna zamierzająca wykonywać indywidualną praktykę lub indywidualną specjalistyczną praktykę albo pielęgniarki, położne zamierzające udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki, w celu uzyskania zezwolenia i jego wpisu do rejestru indywidualnych praktyk i indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych oraz rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych, składają okręgowej radzie pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na miejsce wykonywania praktyki, następujące dokumenty:
1) wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie indywidualnej praktyki pielęgniarki, położnej, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki, położnej i jego wpis do rejestru indywidualnych praktyk i indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych, na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, lub wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie grupowej praktyki pielęgniarek, położnych i jego wpis do rejestru grupowych praktyk pielęgniarek, położnych, na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2) kopię „Prawa wykonywania zawodu pielęgniarki” lub „Prawa wykonywania zawodu położnej”;
3) potwierdzający posiadanie specjalizacji w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – w przypadku pielęgniarek, położnych zamierzających wykonywać praktykę, w ramach której udzielać będą świadczeń zdrowotnych wymagających posiadania specjalizacji;
4) potwierdzające prawo pielęgniarki lub położnej do korzystania z pomieszczenia, w którym ma być wykonywana indywidualna praktyka, indywidualna specjalistyczna praktyka albo grupowa praktyka pielęgniarek, położnych;
5) potwierdzające prawo pielęgniarki lub położnej do korzystania z pomieszczenia, w którym będą przyjmowane wezwania, będzie przechowywana dokumentacja medyczna, aparatura i sprzęt medyczny wymagający sterylizacji - w przypadku gdy pielęgniarka, położna zamierza wykonywać praktykę wyłącznie w miejscu wezwania;
6) uwierzytelnioną kopię umowy spółki cywilnej lub spółki partnerskiej - w przypadku pielęgniarek, położnych zamierzających udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki;
7) opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie w danym pomieszczeniu określonych świadczeń zdrowotnych.

§ 2.

  1. Pielęgniarka, położna lub pielęgniarki, położne, które zamierzają równocześnie wykonywać indywidualną praktykę i indywidualną specjalistyczną praktykę oraz udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki albo dwie z nich, w celu uzyskania zezwolenia i jego wpisu do rejestru, obowiązane są złożyć odrębny wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1, dla każdej z tych praktyk.
  2. Pielęgniarka, położna lub pielęgniarki, położne, które zamierzają wykonywać indywidualną praktykę i indywidualną specjalistyczną praktykę oraz udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki w kilku pomieszczeniach, obowiązane są przedstawić dane, o których mowa w § 1 pkt 4, 5 i 7, dla każdego z tych pomieszczeń.

§ 3.

  1. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych, właściwa ze względu na miejsce wykonywania praktyki, na podstawie dokumentów, o których mowa w § 1, podejmuje uchwałę o wydaniu zezwolenia na wykonywanie praktyki oraz o dokonaniu jego wpisu do rejestru albo odmowie wydania zezwolenia, w terminie 30 dni od dnia złożenia dokumentów, o których mowa w § 1.
  2. Na podstawie uchwały o wydaniu zezwolenia na wykonywanie praktyki oraz o dokonaniu jego wpisu do rejestru okręgowa rada pielęgniarek i położnych wydaje niezwłocznie pielęgniarce, położnej zezwolenie na wykonywanie praktyki oraz zaświadczenie o jego wpisie do rejestru.
  3. W przypadku grupowej praktyki pielęgniarek, położnych zezwolenie oraz zaświadczenie, o których mowa w ust. 2, okręgowa rada pielęgniarek i położnych wydaje każdej pielęgniarce, położnej będącej wspólnikiem
spółki.
  4. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 1, okręgowa rada pielęgniarek i położnych wydaje pielęgniarce, położnej lub pielęgniarkom, położnym zezwolenie i zaświadczenie, o których mowa w ust. 2, odrębnie dla indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki i grupowej praktyki.
  5. Wzory zezwoleń i zaświadczeń, o których mowa w ust. 2, stanowią załączniki nr 3 - 9 do rozporządzenia.

§ 4.

  1. Rejestr indywidualnych praktyk i indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestr grupowych praktyk pielęgniarek, położnych prowadzone są w systemie ewidencyjno-informatycznym. Wpisowi do rejestrów podlegają następujące dane:
1) numer wpisu do rejestru;
2) imię (imiona) i nazwisko pielęgniarki, położnej;
3) numer rejestru pielęgniarki, położnej w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych;
4) numer prawa wykonywania zawodu;
5) numer dyplomu posiadanej specjalizacji oraz dziedzina specjalizacji - w przypadku udzielania świadczeń zdrowotnych wymagających posiadania specjalizacji;
6) oznaczenie rodzaju praktyki;
7) numer i data uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wydaniu zezwolenia na wykonywanie praktyki i dokonaniu jego wpisu do rejestru oraz numery i daty uchwał o zmianie wpisu;
8) adres praktyki i adresy miejsca jej wykonywania albo udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki pielęgniarek i położnych;
9) numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej;
10) adres do korespondencji;
11) adres miejsca przyjmowania wezwań;
12) adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej, aparatury i sprzętu medycznego wymagającego sterylizacji - w przypadku praktyki wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania;
13) nazwa organu sanitarnego oraz numer i data wydania opinii o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie świadczeń zdrowotnych w odniesieniu do danego pomieszczenia;
14) numer i data uchwały okręgowej rady pielęgniarek i położnych o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie praktyki i skreśleniu zezwolenia z rejestru.
  2. Rejestr jest jawny.

§ 5.

  1. W przypadku gdy pielęgniarka, położna zamierza:
1) wykonywać praktykę w innej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia niż dziedzina wpisana do
rejestru;
2) udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki w jednej z dziedzin pielęgniarstwa lub dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia niewpisanych do rejestru
- obowiązana jest ponownie złożyć wniosek o wydanie zezwolenia.
  2. W przypadku gdy pielęgniarka, położna zaprzestaje udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki, pielęgniarki, położne zamierzające nadal udzielać świadczeń zdrowotnych w ramach tej grupowej praktyki, obowiązane są ponownie złożyć wniosek o wydanie zezwolenia.
  3. W przypadku gdy pielęgniarka, położna zamierza wykonywać praktykę w innym pomieszczeniu niż pomieszczenie wpisane do rejestru obowiązana jest powiadomić o tym na piśmie okręgową radę pielęgniarek i położnych, która wydała zezwolenie i dokonała jego wpisu do rejestru, oraz dołączyć opinię, o której mowa w § 1 pkt 7.
  4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 - 3, okręgowa rada pielęgniarek i położnych po sprawdzeniu przedstawionych jej danych, na podstawie podjętej uchwały, wydaje nowe zezwolenie i zaświadczenie o jego wpisie do rejestru albo dokonuje wpisu nowych danych lub zmiany danych wpisanych do rejestru i wydaje zaświadczenie o wpisie, albo odmawia wydania zezwolenia, wpisania nowych danych lub zmiany danych wpisanych do rejestru.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).Załączniki do dokumentu : zal1_9_pieipol_230304.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-03-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5399 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.