nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zasad prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnychDz.Urz.MZ.04.01.02

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 22 grudnia 2003 r.
w sprawie zasad prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych.


Na podstawie art. 34 w związku z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz.199) zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Programem zdrowotnym jest zespół zamierzonych czynności i środków umożliwiających w określonym terminie osiągnięcie założonego celu, zgodnego z polityką zdrowotną państwa, wyrażającą się w dążeniu do zaspokojenia określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.
  2. Finansowane z budżetu Ministra Zdrowia programy zdrowotne powinny odnosić się
w szczególności do:
- ważnych zjawisk epidemiologicznych,
- istotnych problemów zdrowotnych dotyczących całej lub określonej populacji przy istniejących możliwościach ich eliminowania bądź ograniczania,
- badania i wdrożenia nowych technologii medycznych, przedsięwzięć profilaktycznych i nowych metod leczenia.

§ 2.

  1. Projektodawcą programu zdrowotnego może być departament merytoryczny, grupa specjalistów powołana specjalnie w tym celu lub inny podmiot funkcjonujący w sferze ochrony zdrowia.
  2. Program przedkładany Ministrowi Zdrowia w celu przyjęcia do realizacji powinien być opracowany według schematu, określonego w załączniku nr 1.
  3. Decyzję co do przyjęcia programu do realizacji ze środków finansowych Ministerstwa Zdrowia, podejmuje Minister Zdrowia po zapoznaniu się z wnioskiem departamentu merytorycznego i opinią Kolegium Ministra, z zastrzeżeniem § 15.
  4. Wniosek departamentu merytorycznego, o którym mowa w ust. 3, wymaga parafy członka Kolegium Ministra nadzorującego prace departamentu merytorycznego.
  5. Decyzja o przyjęciu programu do realizacji powinna być podjęta przed opracowaniem układu wykonawczego do budżetu w części: 46 – Zdrowie na dany rok budżetowy.

§ 3.

  1. Na realizację programów zdrowotnych finansowanych z budżetu Ministra Zdrowia, zabezpiecza się środki finansowe w ustawie budżetowej w części: 46 - Zdrowie, dział: 851 - Ochrona Zdrowia, rozdział: 85149 - Programy Polityki Zdrowotnej.
  2. Wykaz programów wraz z proponowaną wysokością środków finansowych przeznaczonych na poszczególne programy, z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, zaakceptowany przez Ministra Zdrowia, stanowi podstawę do ich uwzględnienia w układzie wykonawczym do budżetu część: 46 - Zdrowie.

§ 4.

  1. Okres realizacji programu zdrowotnego powinien umożliwić osiągnięcie założonego celu.
  2. Program zdrowotny może być realizowany w okresie jednego roku lub mieć charakter wieloletni.
  3. W programach zdrowotnych, których realizacja wymaga kilku realizatorów uwzględnia się możliwość wyłonienia koordynatora programu.
  4. Minister Zdrowia może powołać radę programu jako ciała pomocniczego do spraw ewaluacji i monitorowania realizacji wieloletniego programu zdrowotnego.
  5. Koszty koordynowania programu pokrywane są ze środków przeznaczonych na realizację danego programu zdrowotnego.
  6. Realizatorem programu może być publiczny lub niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, jednostka badawczo-rozwojowa lub płatnik usług medycznych.

§ 5

Do zadań rady programu zdrowotnego, powołanej na podstawie § 4 ust. 4, należy w szczególności:
1) ewaluacja i monitorowanie realizacji programu;
2) merytoryczna ocena realizacji poszczególnych elementów programu;
3) analiza stopnia osiągnięcia celów programu;
4) przedstawienie propozycji podziału środków na poszczególne grupy zadań, w ramach kwoty zaplanowanej na program w danym roku budżetowym:
5) ocena merytoryczna projektów badawczo-wdrożeniowych przedkładanych do realizacji w ramach programu;
6) inicjatywa w zakresie wprowadzenia do programu nowych zadań;
7) udział w pracach komisji konkursowych mających na celu wybór realizatorów zadań programu;
8) opracowywanie raportów dla Ministra Zdrowia, zawierających wszechstronną ocenę Programu, rocznych w terminie 30 dni po upływie roku kalendarzowego, a raportu końcowego w terminie 40 dni od daty zakończenia programu.

§ 6.

Realizacja programu zdrowotnego w danym roku następuje na podstawie zaakceptowanego przez Ministra Zdrowia planu finansowo-rzeczowego programów polityki zdrowotnej.

§ 7.

  1. Wybór realizatora programu zdrowotnego i udostępnianie środków publicznych na realizację programów zdrowotnych następuje na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
  2. Podstawowym trybem wyboru realizatora programu zdrowotnego jest konkurs ofert.

§ 8.

Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego Minister Zdrowia ogłasza w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia co najmniej 30 dni przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.

§ 9.

W ogłoszeniu, o którym mowa w § 7, określa się w szczególności:
1) przedmiot konkursu ofert;
2) skrótowy opis celów i opis podstawowych elementów programu
3) Informację o rodzaju dokumentów lub dodatkowych danych jakie powinien złożyć oferent tj.:
a) wymagane dane identyfikujące oferenta, a w szczególności: pełna nazwa, adres do korespondencji, numery telefonów i faxów, a także potwierdzona podpisem głównego księgowego nazwa banku i nr konta, na które mają być przekazywane środki na realizację programu;
b) ofertę realizacji programu zdrowotnego, zawierającą wykaz i zakres świadczeń zdrowotnych oraz zadań projektowanych w ramach programu zdrowotnego;
c) plan rzeczowo-finansowy związany z realizacją zadań programu, zawierający w szczególności:
- liczbę możliwych do wykonania świadczeń zdrowotnych i/lub zadań,
- harmonogram ich realizacji -świadczeń zdrowotnych i/lub zadań,
- kalkulację kosztów świadczeń zdrowotnych i zadań z podziałem kosztów na wydatki bieżące i inwestycyjne;
d) informację o prowadzonej działalności, a w szczególności:
- wielkość i strukturę zasobów zakładu, zapewniających wykonanie zadań będących przedmiotem umowy,
- rodzaje i liczbę świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zleceniobiorcę lub doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem programu, innych niż świadczenia zdrowotne,
- wyciąg z rejestru zakładów opieki zdrowotnej,
- statut jednostki.
e) kopię polisy OC w przypadku gdy przedmiotem umowy mają być świadczenia zdrowotne;
4) kryteria oceny ofert,
5) termin i miejsce składania ofert.

§ 10.

  1. Rozpatrzenia ofert i wyboru realizatora lub realizatorów programu dokonuje Komisja Konkursowa.
  2. Prace komisji konkursowej odbywają się na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej, stanowiącej załącznik nr 2.

§ 11.

  1. Przewodniczący Komisji Konkursowej przedkłada Ministrowi Zdrowia, za pośrednictwem członka Kolegium Ministra nadzorującego prace departamentu merytorycznego, wniosek o akceptację wyboru realizatora/realizatorów programu. Do wniosku dołącza się kopię protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej wraz z pełną dokumentacją z postępowania konkursowego.
  2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, musi być kontrasygnowany przez dyrektora departamentu merytorycznego.
  3. Akceptacja wniosku, o którym mowa w ust. 1, przez Ministra Zdrowia stanowi podstawę zawarcia umowy o udostępnienie realizatorowi lub realizatorom środków publicznych przeznaczonych na realizację programu w danym roku.
  4. Sposób informowania oferentów o wynikach przeprowadzonego konkursu oraz tryb odwoławczy reguluje Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.

§ 12.

W przypadku realizacji programu wieloletniego, którego realizator był wyłoniony uprzednio w drodze konkursu, warunkiem zawarcia umowy w danym roku budżetowym jest zatwierdzone pod względem merytorycznym i finansowym rozliczenie umowy zawartej w celu realizacji programu w roku poprzednim.

§ 13.

Departament merytoryczny sprawujący nadzór nad realizacją programu zdrowotnego współpracuje z realizatorami programu w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej jego realizacji.

§ 14.

  1. Zakończenie realizacji zadań wynikających z programu zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w danym roku budżetowym następuje po zatwierdzeniu przez departament merytoryczny i Departament Budżetu Finansów i Inwestycji rozliczenia merytoryczno-finansowego oraz sprawozdania merytorycznego opracowanego przez realizatora programu.
  2. Dokumentem potwierdzającym zakończenie realizacji programu zdrowotnego w danym roku jest „Protokół zakończenia realizacji programu zdrowotnego”. Wzór protokołu określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
  3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, sporządzany jest niezwłocznie po rozliczeniu wszystkich umów, realizowanych w ramach programu.
  4. Coroczne, protokolarne podsumowanie realizacji programu wymagane jest zarówno w odniesieniu do programów realizowanych w okresie jednego roku jak i programów wieloletnich.
  5. W przypadku wieloletniej realizacji programu, nie przedłożenie przez realizatora dokumentów umożliwiających protokolarne zakończenie realizacji programu za rok poprzedni, powoduje zawieszenie realizacji programu do czasu usunięcia uchybień bądź wyłonienia nowego realizatora.

§ 15.

Programy przyjęte i wdrożone do realizacji przed wejściem w życie postanowień zarządzenia będą realizowane na podstawie wcześniejszych decyzji Ministra Zdrowia lub Kolegium Ministra, zgodnie z zasadami określonymi w tych programach.

§ 16.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zasad prowadzenia prac nad przyjęciem i realizacją programów zdrowotnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 85).

§ 17.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA

Załączniki do dokumentu : zal1_dzumz040101.zip zal1_dzumz040101.zip zal2_rpk_dzum040102.zip zal2_rpk_dzum040102.zip zal_zrpr_dzumz040102.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-12-22
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 5077 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.