nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji POLTRANSPLANTDz.Urz.MZ.04.01.03

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 22 grudnia 2003 r.
w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego
do Spraw Transplantacji POLTRANSPLANT.

Na podstawie art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Jednostka budżetowa Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji POLTRANSPLANT zwana dalej "POLTRANSPLANTEM" utworzona i działająca na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie utworzenia Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji POLTRANSPLANT staje się jednostką działającą na podstawie niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. POLTRANSPLANT ma zasięg ogólnopolski.
  2. Siedzibą Poltransplantu jest Warszawa.

§ 3.

  1. Poltransplant jest podporządkowany ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, zwanemu dalej "Ministrem".

§ 4.

Celem działalności Poltransplantu jest w szczególności:
  1) koordynacja pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów na terenie kraju;
  2) prowadzenie Centralnego Rejestru Sprzeciwów na pobranie komórek, tkanek i narządów;
  3) prowadzenie Ogólnopolskiego Centralnego Rejestru Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej;
  4) prowadzenie Krajowej Listy Biorców Przeszczepów Unaczynionych;
  5) prowadzenie działalności edukacyjnej społeczeństwa mającej na celu upowszechnianie i akceptację leczenia metodą przeszczepiania narządów.

§ 5.

  1. Poltransplantem kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez Ministra.
  2. Minister powołuje i odwołuje Dyrektora po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Transplantacyjnej.

§ 6.

Strukturę organizacyjną oraz szczegółowy zakres zadań Poltransplantu określa statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Załącznik do zarządzenia w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji POLTRANSPLANT
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-12-22
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 4276 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.