nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Ochronie ZdrowiaDz.Urz.MZ.04.01.08

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 15 stycznia 2004 r.
w sprawie Zespołu do spraw Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia.


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Tworzy się Zespół do spraw Rozwiązań Systemowych w Ochronie Zdrowia, zwany dalej "Zespołem".
  2. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Cezary Włodarczyk;
2) pozostali członkowie Zespołu:
    a) Stanisława Golinowska,
    b) Jacek Hołówka,
    c) Hubert Izdebski,
    d) Krzysztof Kuszewski,
    e) Elżbieta Kuzdro-Lubińska,
    f) Grzegorz Luboiński,
    g) Jan Sobiech,
    h) Jerzy Szaflik,
    i) Katarzyna Tymowska,
    j) Mirosław Wysocki,
    k) Janusz Zaleski.

  3. W pracach Zespołu mogą brać udział osoby nie będące członkami Zespołu zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:
1) opracowanie wstępnych propozycji rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia oraz założeń do projektów aktów normatywnych w tym zakresie;
2) wyrażanie opinii w sprawach wniesionych przez Ministra Zdrowia z zakresu ochrony zdrowia, w terminie określonym przez Ministra Zdrowia;
3) współpraca i udział w pracach legislacyjnych nad projektami ustaw zawierających rozwiązania systemowe w ochronie zdrowia.

§ 3.

Przewodniczący Zespołu:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu;
2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;
3) wyznacza spośród członków Zespołu osobę przewodniczącą posiedzeniu Zespołu, w przypadku swojej nieobecności;
4) przedstawia Ministrowi Zdrowia raz na tydzień informację o pracach Zespołu.

§ 4.

Przewodniczący Zespołu może tworzyć, spośród członków Zespołu oraz osób nie będących członkami Zespołu zaproszonych do udziału w pracach Zespołu, grupy robocze w sprawach należących do zadań Zespołu, w tym grupę legislacyjną, określając ich nazwę, skład, zakres działania oraz tryb pracy.

§ 5.

Szczegółową organizację oraz tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół.

§ 6.

  1. Członkowie Zespołu oraz osoby nie będące członkami Zespołu zaproszone do udziału w pracach Zespołu otrzymują wynagrodzenie, a także zwrot kosztów według zasad obowiązujących przy ustalaniu należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej.
  2. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe członkowie Zespołu otrzymują, w wysokości:
1) Przewodniczący Zespołu - 1.500 złotych;
2) pozostali członkowie Zespołu - 1.200 złotych.

§ 7.

Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, dział 851 - Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego.

§ 8.

Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Ministerstwo Zdrowia.

§ 10.

Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Minister Zdrowia.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-01-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4278 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.