nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady do Spraw Niekonwencjonalnych Metod Terapii.Dz.Urz.MZ.04.01.09

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 16 stycznia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady do Spraw Niekonwencjonalnych Metod Terapii.


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie powołania Rady do Spraw Niekonwencjonalnych Metod Terapii (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 40, z 2003 r. Nr 2, poz. 9, Nr 5, poz. 36 oraz Nr 7, poz. 61) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 2. W skład Rady wchodzą:
1) dr Jan Kopczyk - Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jako Przewodniczący Rady;
2) mgr Dariusz Stencel - prawnik, Dyrektor Instytutu Zdrowia w Katowicach - jako Zastępca Przewodniczącego;
3) doc. dr hab. Marzanna Magdoń - Prezes Polskiego Towarzystwa Schweitzerowskiego, Prezes Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej, Redaktor Naczelny kwartalnika "Sztuka Leczenia", pracownik naukowy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego;
4) prof. dr hab. med. Henryk Gaertner;
5) prof. dr hab. Jan Tylka - Zastępca Kierownika Kliniki i Zakładu Rehabilitacji Instytutu Kardiologii, Dziekan Studiów Zaocznych Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
6) mgr Wojciech Rudnicki - radca prawny Naczelnej Rady Aptekarskiej;
7) dr Małgorzata Celuch - Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Piasecznie;
8) dr Robert Strzelczyk - Wiceprezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce;
9) mgr Małgorzata Krowiak - Naczelnik Wydziału w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia;
10) prof. dr hab. Jan Łazowski - Przewodniczący Komisji oceniającej stosowane metody balneologiczne i fizykalne w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego i fizykoterapii, Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej;
11) dr Magdalena Cubała-Kucharska - Wiceprezes Małopolskiego Stowarzyszenia Lekarzy Homeopatów; Przedstawiciel Polski w Liga Medicorum Homeopatica Internationalis - Światowej Organizacji Lekarzy Homeopatów, współpracującej z WHO: Przedstawiciel Polski w European Community for Homeopathy - Organizacji Europejskich Stowarzyszeń Lekarzy Homeopatów, opracowującej regulacje prawne w zakresie homeopatii na potrzeby Unii Europejskiej;
12) dr Wiesław Salach - Dyrektor Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury im. prof. Zbigniewa Garnuszewskiego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie";
2. § 4 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 4. 1. W skład Rady może wchodzić od 9 do 15 osób, w tym Przewodniczący i Zastępca Przewodniczącego Rady.
2. Minister Zdrowia w każdym czasie może odwołać i powołać Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 1/3 członków Rady.";

3. W § 8 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Obsługę techniczno-organizacyjną Rady zapewnia Biuro Akredytacji Ministerstwa Zdrowia.".


§ 2.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2002 roku w sprawie powołania Rady do Spraw Niekonwencjonalnych Metod Terapii
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-01-16
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7251 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.