nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcyDz.U.04.84.793

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 kwietnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy


Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych albo artykułów spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2003 r. Nr 21, poz. 178) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:
a) w ust. 1 pkt 3 – 7 otrzymują brzmienie:
„3) nie wykazują zmian organoleptycznych;
4) nie wykazują zapleśnienia;
5) nie występują żywe larwy lub kanaliki po larwach muchówek, a ilość grzybów zaczerwionych pierwotnie nie przekracza 5% (m/m) partii grzybów;
6) zawartość zanieczyszczeń organicznych (ściółka, mech, igliwie) nie przekracza 0,3% (m/m);
7) zawartość zanieczyszczeń mineralnych nie przekracza 1% (m/m);”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do wymagań odnoszących się do pieczarek uprawnych (hodowlanych) przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta w postaci świeżej stosuje się przepisy rozporządzenia Komisji Nr 982/2002 z dnia 7 czerwca 2002 r. ustanawiającego normy rynkowe dla pieczarek hodowlanych (agaricus). (Dz. Urz. WE L 150 z 08.06.2002)”,

c) w ust. 2:

- pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2) zaczerwienie pierwotne nie przekracza 5% (m/m);
3) nie stwierdza się zapleśnienia oraz obecności szkodników żywności;”,

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) zawartość zanieczyszczeń mineralnych nie przekracza 1% (m/m);”,

- dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:
„6) zawartość zanieczyszczeń organicznych nie przekracza 0,3% (m/m);
7) nie zawierają zanieczyszczeń organicznych pochodzenia zwierzęcego (odchody).”;

2) w § 17 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) posiada co najmniej wykształcenie średnie;”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) pkt 35 otrzymuje brzmienie:
„35)łuskwiak nameko - Pholiota nameko (T. Ito) S. Ito et Imai Syn. Collybia nameko T. Ito Pholiota glutinosa Kawam. Kuehneromyces nameko (t. Ito) S. Ito;”,

b) pkt 38 otrzymuje brzmienie:
„38) trufla zimowa - Tuber brumale Pico & Vitt;”,

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w części A w ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
„4. Grzyby suszone w postaci całych owocników, samych kapeluszy lub krajanki, płatków, grysiku lub mączki, sporządzone z kapeluszy łącznie z trzonami, których liczba nie może przekraczać liczby kapeluszy, jeżeli:”,

b) w części B:

- w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) do ich sporządzenia użyto jednego z gatunków grzybów świeżych, mrożonych albo grzybów w solance lub blanszowanych po odsoleniu albo mieszaniny nie więcej niż trzech gatunków grzybów świeżych wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia;”,

- ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Inne przetwory grzybowe, jeżeli do ich sporządzenia użyto jednego z gatunków grzybów świeżych lub mieszaniny trzech gatunków grzybów wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub półproduktów.”;

5) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

§ 2.

Rozporządzanie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 130, poz. 1187, Nr 199, poz. 1938 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288.Załączniki do dokumentu : zal_grzyby_atest.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4473 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.