nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w GarwolinieDz.U.04.84.792

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 kwietnia 2004 r.
w sprawie utworzenia Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Tworzy się Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie, zwany dalej „Ośrodkiem”.
  2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Garwolin.

§ 2.

Ośrodek jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, prowadzonym w formie jednostki budżetowej finansowanej z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 3.

  1. Ośrodek przeznaczony jest do wykonywania orzeczeń sądu o umieszczeniu nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym, wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 i Nr 58, poz. 542 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304).
  2. Zadania ośrodka obejmują w szczególności :
    1) diagnostykę zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania;
    2) badania i porady lekarskie;
    3) leczenie;
    4) badania psychologiczne i terapię psychologiczną;
    5) rehabilitację leczniczą;
    6) badania diagnostyczne w tym analitykę medyczną;
    7) pielęgnację chorych;
    8) pielęgnację niepełnosprawnych;
    9) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

§ 4.

Obszar działania ośrodka obejmuje cały kraj.

§ 5.

Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r., Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4070 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.