nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanychDz.U.04.97.977

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia1)

z dnia 26 kwietnia 2004 r.
w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania medycznych zawodów regulowanych.


Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655 oraz z 2003 r. Nr 190, poz. 1864) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu adaptacyjnego oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia;
2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia
- w medycznych zawodach regulowanych, które na podstawie odrębnych przepisów uprawniają do udzielania świadczeń zdrowotnych, zwanych dalej „zawodami regulowanymi”, z wyjątkiem zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, farmaceuty.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu bez bliższego określenia mowa jest o:
1) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych;
2) jednostce ochrony zdrowia – oznacza to zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty i osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.2));
3) kierowniku jednostki – oznacza to osobę reprezentującą jednostkę ochrony zdrowia albo osobę prowadzącą taką jednostkę;
4) Biuletynie Informacji Publicznej – oznacza to Biuletyn w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271);
5) postępowaniu – oznacza to postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego prowadzone na podstawie przepisów ustawy;
6) organie prowadzącym postępowanie – oznacza to ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 3.

  1. Organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie o konieczności odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności, określając w nim różnice programowe, których uzupełnienie jest niezbędne do uzyskania decyzji o uznaniu kwalifikacji oraz długość stażu adaptacyjnego i wyznaczając wnioskodawcy termin do dokonania wyboru.
  2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, występuje do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.

§ 4.

  1. Minister właściwy do spraw zdrowia, na swych stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej upowszechnia informacje o wymogach kwalifikacyjnych dotyczących osób wykonujących dany zawód regulowany, informacje o kształceniu niezbędnym do wykonywania danego zawodu regulowanego, listę jednostek, w których może być odbywany staż adaptacyjny dla danego zawodu regulowanego w odniesieniu do poszczególnych województw, a także wzory dokumentów składanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego.
  2. Lista jednostek ochrony zdrowia, o której mowa w ust. 1, jest opracowywana i aktualizowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii właściwych konsultantów krajowych, samorządów zawodowych, towarzystw naukowych lub organizacji skupiających przedstawicieli danego zawodu regulowanego.

Rozdział 2
Staż adaptacyjny


§ 5.

Staż adaptacyjny jest odbywany w jednostkach ochrony zdrowia wpisanych na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia, o której mowa w § 4 ust. 1.

§ 6.

  1. Organ prowadzący postępowanie kieruje wnioskodawcę do odbycia stażu adaptacyjnego, wskazując w skierowaniu:
1) jednostkę ochrony zdrowia, w której ma być odbywany staż adaptacyjny;
2) długość stażu adaptacyjnego określoną w postanowieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1;
3) program stażu adaptacyjnego zgodny z zakresem różnic programowych, o których mowa w § 3. ust.1.

§ 7.

  1. Wnioskodawca, wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 3 ust. 2, składa dokument zawierający zobowiązanie jednostki ochrony zdrowia do zawarcia z wnioskodawcą jednej z umów, o których mowa w § 8, termin jej zawarcia i okres na jaki zostanie zawarta oraz koszt odbycia stażu adaptacyjnego.
  2. Koszt odbycia stażu adaptacyjnego określany jest przez jednostkę ochrony zdrowia indywidualnie dla każdej osoby odbywającej staż adaptacyjny na podstawie rzeczywistych wydatków, które będą poniesione przez jednostkę ochrony zdrowia, ustalonych z uwzględnieniem w szczególności programu i długości stażu adaptacyjnego, wynagrodzenia opiekuna stażu oraz wydatków organizacyjno-technicznych.
  3. Jednostka ochrony zdrowia zawiadamia zdającego, nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia odbywania stażu adaptacyjnego o terminie oraz rachunku bankowym, na który należy wnieść opłatę na pokrycie kosztu, o którym mowa w ust. 1.
  4. Termin, o którym mowa w ust. 3, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

§ 8.

Na podstawie skierowania, o którym mowa w § 6 ust. 1, jednostka ochrony zdrowia zawiera z wnioskodawcą umowę o pracę na czas określony w celu odbycia stażu adaptacyjnego albo umowę cywilnoprawną na okres odbycia stażu adaptacyjnego. Umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy wnioskodawcą a jednostką ochrony zdrowia, której przedmiotem jest odbycie stażu adaptacyjnego, może być odpłatna albo nieodpłatna.

§ 9.

  1. Staż adaptacyjny jest realizowany pod nadzorem opiekuna stażu, którym może być osoba wykonująca dany zawód regulowany przez okres nie krótszy niż 4 lata.
  2. Osobę, o której mowa w ust. 1, wyznacza kierownik jednostki, w której odbywany jest staż adaptacyjny na cały okres odbywania stażu adaptacyjnego.
  3. Opiekunem stażu może być także kierownik jednostki.
  4. Zmiana opiekuna stażu może nastąpić z powodu:
1) braku możliwości dalszego pełnienia czynności nadzoru;
2) umotywowanego wniosku osoby odbywającej staż adaptacyjny złożonego nie później niż na trzy miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego;
3) umotywowanego wniosku opiekuna stażu, złożonego nie później niż na trzy miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.
  5. Jeżeli w sytuacji, o której mowa w ust. 3, decyzja o zmianie opiekuna stażu wiąże się z koniecznością zmiany jednostki ochrony zdrowia, w której odbywany jest staż adaptacyjny, zmiany dokonuje organ prowadzący postępowanie, wydając skierowanie na kontynuację odbycia stażu adaptacyjnego.

§ 10.

  1. Zmiana jednostki ochrony zdrowia, w której odbywany jest staż adaptacyjny następuje, gdy w wyznaczonej jednostce ochrony zdrowia staż adaptacyjny nie może być kontynuowany z powodu likwidacji jednostki lub jej skreślenia z listy, o której mowa w § 4 ust. 1, albo w sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 5.
  2. Zmiana jednostki ochrony zdrowia, w której odbywany jest staż adaptacyjny, może nastąpić na umotywowany wniosek osoby odbywającej staż adaptacyjny.
  3. Jednostka ochrony zdrowia, w przypadku o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie składa organowi prowadzącemu postępowanie, kartę stażu i program stażu wraz z informacją o zakresie jego realizacji.
  4. Osoba odbywająca staż składa wniosek, o którym mowa w ust. 2, do organu prowadzącego postępowanie. Po uwzględnieniu przez organ prowadzący postępowanie wniosku o zmianę jednostki ochrony zdrowia, osoba odbywająca staż adaptacyjny występuje do jednostki ochrony zdrowia, w której odbywa staż adaptacyjny, o przekazanie organowi prowadzącemu postępowanie karty stażu i program stażu wraz z informacją o zakresie jego realizacji.
  5. W przypadku zmiany jednostki ochrony zdrowia, w której odbywany jest staż adaptacyjny, organ prowadzący postępowanie wydaje niezwłocznie skierowanie na kontynuację odbycia stażu adaptacyjnego. Jednostka, w której kontynuowany jest staż adaptacyjny, zakłada z chwilą nawiązania stosunku prawnego z wnioskodawcą nową kartę stażu.
  6. Wraz ze skierowaniem na kontynuację odbycia stażu adaptacyjnego, organ prowadzący postępowanie przesyła niezwłocznie jednostce, w której staż będzie kontynuowany, kartę stażu, program stażu wraz z informacją o zakresie jego realizacji.
  7. W przypadku zmiany jednostki ochrony zdrowia, organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie o zaliczeniu okresu dotychczas odbytego stażu adaptacyjnego.

§ 11.

W trakcie realizacji stażu adaptacyjnego wnioskodawcy należy umożliwić:
1) uczestnictwo w charakterze obserwatora w czynnościach wykonywanych przez opiekuna stażu;
2) wykonywanie czynności zawodowych pod nadzorem opiekuna stażu lub kierownika jednostki i omawianie tych czynności z opiekunem stażu;
3) zapoznanie się z różnicami w zasadach wykonywania danego zawodu regulowanego oraz zasadami etyki i deontologii danego zawodu regulowanego obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 12.

Kierownik jednostki, w której odbywany jest staż adaptacyjny zapewnia prawidłowość jego przebiegu i realizacji.

§ 13.

  1. W okresie odbywania stażu adaptacyjnego kierownik jednostki lub opiekun stażu dokonuje w karcie stażu, co najmniej raz na 3 miesiące, okresowej, pisemnej oceny realizacji przez wnioskodawcę programu stażu adaptacyjnego, o której informuje wnioskodawcę.
  2. Jeżeli okresowa ocena stażu adaptacyjnego dokonywana jest przez opiekuna stażu, opiekun stażu informuje kierownika jednostki o jej dokonaniu oraz o stopniu zaawansowania realizacji programu stażu adaptacyjnego.

§ 14.

Osoba odbywająca staż adaptacyjny zobowiązana jest do uzyskania zaliczenia stażu adaptacyjnego potwierdzonego wpisem w karcie stażu dokumentującej jego przebieg. Wpisu zaliczenia dokonuje kierownik jednostki.

§ 15.

  1. Staż adaptacyjny może ulec przedłużeniu w przypadku:
1) nieprzerwanej niezdolności do pracy osoby odbywającej staż adaptacyjny, o której mowa w art. 92 § 1 Kodeksu pracy, przez okres dłuższy niż 14 dni;
2) urlopu macierzyńskiego osoby odbywającej staż adaptacyjny;
3) przebywania osoby odbywającej staż adaptacyjny na urlopie wychowawczym, nie dłużej niż rok;
4) przebywania osoby odbywającej staż adaptacyjny na urlopie bezpłatnym, nie dłużej niż 3 miesiące;
5) nieprzerwanej niezdolności osoby odbywającej staż adaptacyjny na podstawie umowy cywilnoprawnej do odbywania stażu adaptacyjnego przez okres dłuższy niż 14 dni.
  2. Organ prowadzący postępowanie może przedłużyć okres stażu adaptacyjnego na wniosek osoby odbywającej staż adaptacyjny.
  3. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, organ prowadzący postępowanie niezwłocznie informuje jednostkę ochrony zdrowia, w której odbywany jest staż adaptacyjny oraz wnioskodawcę o przedłużeniu stażu adaptacyjnego.
  4. W przypadku przedłużenia okresu trwania stażu adaptacyjnego jest on kontynuowany na podstawie nowej umowy o pracę zawartej na czas określony odpowiadający okresowi, na jaki staż adaptacyjny został przedłużony albo zmienionej umowy cywilnoprawnej.

§ 16.

  1. Oceny stażu adaptacyjnego dokonuje opiekun stażu i kierownik jednostki, w której zakończona zostaje realizacja programu stażu adaptacyjnego, nie później niż w okresie 14 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.
  2. Dokonując oceny stażu adaptacyjnego uwzględnia się w szczególności:
1) poprawność wykonywanych czynności, którą ocenia się na podstawie karty stażu;
2) zaangażowanie zawodowe wnioskodawcy.
  3. Ocena stażu zawiera uzasadnione stwierdzenie o przygotowaniu do samodzielnego wykonywania zawodu regulowanego albo stwierdzenie o braku przygotowania do samodzielnego wykonywania zawodu regulowanego.
  4. Ocena stażu adaptacyjnego potwierdzana jest podpisami kierownika jednostki i opiekuna stażu adaptacyjnego.
  5. Oceny stażu adaptacyjnego dokonuje się na formularzu oceny stażu adaptacyjnego.

§ 17.

  1. W przypadku negatywnej oceny odbytego stażu adaptacyjnego stwierdzającej brak przygotowania do samodzielnego wykonywania danego zawodu regulowanego, organ prowadzący postępowanie może przedłużyć, na wniosek wnioskodawcy, okres trwania stażu adaptacyjnego, tylko raz.
  2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, po upływie okresu, o który przedłużono staż, dokonywana jest powtórna ocena stażu.

§ 18.

Ocenę stażu adaptacyjnego kierownik jednostki, w której zakończony został staż adaptacyjny, przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od jej ustalenia, informując o niej wnioskodawcę oraz, w przypadku negatywnej oceny, dołączając kartę stażu.

Rozdział 3
Test umiejętności


§ 19.

  1. Organ prowadzący postępowanie wyznacza termin przeprowadzenia testu, który nie może być wcześniejszy niż 4 miesiące od dnia złożenia wniosku.
  2. Informacje o terminie przeprowadzenia testu umiejętności oraz o różnicach programowych, określonych w postanowieniu, o którym mowa w § 3 ust. 1, organ prowadzący postępowanie przekazuje dyrektorowi jednostki przeprowadzającej test umiejętności w celu opracowania testu, dołączając program kształcenia w danym zawodzie regulowanym obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumenty potwierdzające zakres odbytego przez wnioskodawcę kształcenia w danym zawodzie regulowanym w państwie, w którym wnioskodawca odbył kształcenie.

§ 20.

  1. Test umiejętności opracowuje i przeprowadza Centrum Egzaminów Medycznych, zwane dalej „Centrum”.
  2. Test umiejętności opracowuje się indywidualnie dla każdego zdającego na podstawie informacji, o których mowa w § 19. ust. 2 .
  3. Arkusze testu są przygotowywane i przechowywane w sposób uniemożliwiający ich ujawnienie wnioskodawcy i innym osobom nieuprawnionym przed rozpoczęciem testu umiejętności.
  4. Test umiejętności przeprowadzany jest dwa razy w roku w ostatni piątek maja i ostatni piątek listopada danego roku.

§ 21.

  1. Centrum zawiadamia zdającego o terminie i zakresie przeprowadzenia testu umiejętności oraz o wysokości, terminie oraz rachunku bankowym, na który należy wnieść opłatę na pokrycie kosztu, o którym mowa w ust. 1.
  2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
  4. Koszt przeprowadzenia testu umiejętności określany jest indywidualnie dla każdego Zdającego przez Centrum na podstawie rzeczywistych wydatków, które będą poniesione przez Centrum, ustalonych z uwzględnieniem w szczególności wydatków związanych z wynagrodzeniem dla osób opracowujących test, wynagrodzeniem członków komisji egzaminacyjnej oraz wydatków techniczno-organizacyjnych.
  5. W przypadku odstąpienia od testu umiejętności, opłata, o której mowa w ust. 2, nie podlega zwrotowi.
  6. Opłata, o której mowa w ust. 2, stanowi dochód budżetu państwa.

§ 22.

  1. W zależności od liczby osób przystępujących do testu, test umiejętności przeprowadza komisja egzaminacyjna albo wydzielone, spośród jej członków, zespoły egzaminacyjne.
  2. Członków komisji egzaminacyjnej i jej przewodniczącego powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum, po zasięgnięciu opinii właściwych: konsultantów krajowych, samorządów zawodowych, towarzystw naukowych lub organizacji skupiających przedstawicieli danego zawodu regulowanego objętego testem umiejętności, o ile działają one w danym zawodzie regulowanym.
  3. W skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 1, wchodzą trzy osoby, z tego co najmniej dwie osoby wykonujące dany zawód regulowany objęty testem umiejętności. Przewodniczącego Komisji powołuje Dyrektor Centrum.
  4. W skład komisji i zespołów egzaminacyjnych nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie osoby przystępującej do testu albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.

§ 23.

  1. Test umiejętności przeprowadza się w formie egzaminu pisemnego, egzaminu praktycznego lub egzaminu pisemnego i praktycznego.
  2. Wyboru formy, w jakiej przeprowadza się test umiejętności, dokonuje Centrum.

§ 24.

Test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.

§ 25.

  1. Test umiejętności w formie egzaminu pisemnego składa się z nie więcej niż pięćdziesięciu pytań.
  2. W przypadku testu umiejętności złożonego z części pisemnej i części praktycznej, część pisemna składa się z nie więcej niż dwudziestu pięciu pytań.
  3. Część praktyczna testu umiejętności polega na zademonstrowaniu wybranych czynności właściwych dla danego zawodu regulowanego lub wykonaniu innych zadań potwierdzających nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania danego zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 26.

Pytania i możliwości odpowiedzi umieszczane są na jednostronnie zadrukowanych arkuszach, ostemplowanych przez Centrum, z imieniem i nazwiskiem zdającego.

§ 27.

  1. Ocena testu umiejętności dokonywana jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego przeprowadzenia.
  2. Odpowiedzi na pytania są punktowane.
  3. Oceny testu dokonuje Centrum, uwzględniając w szczególności, że:
1) za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie, ustala się jednakową liczbę punktów z tym, że w przypadku gdy więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa, dla zdobycia punktów za takie pytanie należy wskazać wszystkie poprawne odpowiedzi;
2) dla każdego zadania w ramach egzaminu praktycznego ustala się jednakową skalę punktową, biorąc pod uwagę poprawność wykonania zadania;
3) zaliczenie testu umiejętności następuje w przypadku, gdy wnioskodawca uzyska z każdej części egzaminu co najmniej 66% ogólnej sumy punktów możliwych do zdobycia.
  4. Kryteria oceny testu umiejętności ustalone zgodnie z ust. 3 są dostępne dla wnioskodawcy w Centrum oraz są umieszczone na arkuszu testu umiejętności.

§ 28.

  1. Z przeprowadzonego testu umiejętności sporządza się protokół zawierający opis wykonania zadań, wchodzących w zakres egzaminu praktycznego oraz wyniki testu umiejętności.
  2. Kopię protokołu z przeprowadzonego testu umiejętności komisja egzaminacyjna przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od ustalenia wyniku.

§ 29.

Wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu w arkusz odpowiedzi po dokonaniu jego oceny przez komisję.

§ 30.

  1. W przypadku nieprzystąpienia do testu umiejętności w wyznaczonym terminie, na wniosek wnioskodawcy, organ prowadzący postępowanie wydaje postanowienie o dopuszczeniu do przystąpienia do testu umiejętności w najbliższym przypadającym terminie, który jest terminem ostatecznym.
  2. W przypadku złożenia testu umiejętności z wynikiem niepomyślnym, organ prowadzący postępowanie, na wniosek wnioskodawcy wydaje postanowienie o dopuszczeniu do ponownego przystąpienia do testu umiejętności w najbliższym przypadającym terminie, który jest terminem ostatecznym.

Rozdział 4
Przepis końcowy


§ 31.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczypospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

MINISTER ZDROWIA


W porozumieniu:
MINISTER EDUKACJI
NARODOWEJ I SPORTU


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i poz. 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-26
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3980 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.