nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnościąDz.U.04.104.1097

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością


Na podstawie art. 41 ust. 6 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki i zakres przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych, innych składników żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz substancji pomagających w przetwarzaniu, zwanych dalej „towarami”;
2) szczegółowe wskazania dotyczące częstotliwości wykonywania badań laboratoryjnych i rodzaje badań laboratoryjnych towarów, o których mowa w pkt 1;
3) wzory:
a) wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej towarów,
b) świadectwa jakości zdrowotnej towarów, o których mowa w pkt 1,
c) świadectwa o przydatności do produkcji substancji pomagających w przetwarzaniu.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) partii towaru - oznacza to określoną ilość środka spożywczego, dozwolonej substancji dodatkowej, substancji pomagającej w przetwarzaniu lub innego składnika żywności pochodzących z tego samego źródła, przechowywanych i przewożonych w tych samych warunkach, o tej samej dacie przydatności do spożycia lub tej samej serii oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, przedstawioną przez osobę odpowiedzialną za towar do granicznej kontroli sanitarnej;
2) osobie odpowiedzialnej za towar – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z przepisami prawa celnego odpowiada za towar, we wszystkich przypadkach przewidzianych w tych przepisach, a także przedstawiciela takich osób w rozumieniu przepisów prawa celnego;
3) kraju przywozu – oznacza to kraj, z którego towar zgłoszony do granicznej kontroli sanitarnej, jest przywożony.


§ 3.

Osoba odpowiedzialna za towar jest obowiązana zgłosić właściwemu państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu partię towaru przywożonego z państw niebędących członkami Unii Europejskiej do granicznej kontroli sanitarnej, nie później niż 48 godzin przed przywozem, a następnie poinformować ten organ o nadejściu towaru.

§ 4.

W przypadku tranzytu towarów, o których mowa w § 3, przeznaczonych do wolnych obszarów celnych lub składów wolnocłowych albo do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, graniczna kontrola sanitarna może być ograniczona do kontroli dokumentów i oględzin partii towaru, jeżeli jakość zdrowotna towaru stwierdzona na tej podstawie nie budzi zastrzeżeń, a osoba odpowiedzialna za towar, wraz ze zgłoszeniem towaru, deklaruje, że towar spełnia wymagania w zakresie jakości zdrowotnej określone w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia i może być przeznaczony do wolnego obrotu na obszarze celnym Wspólnoty Europejskiej oraz spełnia wymagania, o których mowa w art. 38 ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

§ 5.

Graniczna kontrola sanitarna obejmuje w szczególności:
1) kontrolę dokumentacji zgłoszonej partii towaru:
a) określającej identyfikację i wielkość partii oraz pochodzenie towaru, a w szczególności nazwę i skład surowcowy, a także nazwę producenta i jego adres,
b) przedstawionej w oryginale deklaracji, sporządzonej w języku polskim lub angielskim, potwierdzającej, że towar spełnia wymagania jakości zdrowotnej i jest przeznaczony do spożycia przez ludzi lub do stosowania do produkcji żywności, wystawionej przez producenta,
c) zawierającej deklarację producenta dotyczącą:
– zanieczyszczeń chemicznych,
– zanieczyszczeń mikrobiologicznych oraz innych biologicznych,
– poziomu pozostałości po napromienianiu żywności promieniowaniem jonizującym,
– skażeń promieniotwórczych - w przypadku uzasadnionego podejrzenia,
d) zawierającej deklarację producenta, popartą wynikami badań i informującą, czy dany środek spożywczy, dozwolona substancja dodatkowa lub inny składnik żywności pochodzą z genetycznej modyfikacji - w odniesieniu do żywności, która może być żywnością genetycznie zmodyfikowaną lub zawierającą składniki pochodzące z organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
2) ustalenie, czy w czasie transportu nie wystąpiły okoliczności mające wpływ na jakość zdrowotną towaru przywożonego z zagranicy;
3) dokonanie oględzin partii towaru, a w przypadku konieczności przeprowadzenia badań laboratoryjnych, pobranie próbek do badań laboratoryjnych;
4) przeprowadzenie badań laboratoryjnych;
5) ustalenie, czy materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością spełniają wymagania określone w przepisach o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

§ 6.

Oględziny partii towaru obejmują ocenę:
1) stanu opakowań jednostkowych i transportowych (rodzaj, odkształcenia, uszkodzenia, szczelność, czystość) towaru;
2) oznakowania partii kodami i innymi znakami identyfikacyjnymi na opakowaniach;
3) organoleptyczną;
4) w kierunku zanieczyszczeń biologicznych i innych zanieczyszczeń.

§ 7.

  1. Badania laboratoryjne partii towaru, obejmują badania mikrobiologiczne, biologiczne, fizykochemiczne.
  2. Badania, określone w ust. 1, przeprowadza się każdorazowo w przypadku powzięcia, w wyniku dokonanych oględzin, uzasadnionego podejrzenia co do jakości zdrowotnej badanego towaru lub jeżeli jest to uzasadnione ze względu na ryzyko dla bezpieczeństwa żywności.

§ 8.

Badania laboratoryjne, o których mowa w § 7 ust. 1, w zależności od rodzaju towaru, jego pochodzenia i przeznaczenia, przeprowadza się w kierunku:
1) zanieczyszczeń mikrobiologicznych (drobnoustrojami chorobotwórczymi i pozostałymi);
2) zanieczyszczeń chemicznych (zawartość metali szkodliwych dla zdrowia, substancji dodatkowych, pestycydów, mykotoksyn, azotanów i azotynów);
3) jakości organoleptycznej;
4) zanieczyszczeń biologicznych (w tym szkodników i ich pozostałości) i innych zanieczyszczeń (mineralne, organiczne, ferromagnetyczne, ciała obce);
5) poziomu skażeń promieniotwórczych;
6) poziomu pozostałości po napromienianiu żywności promieniowaniem jonizującym;
7) obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz identyfikacji modyfikacji genetycznej;
8) składu środka spożywczego, a w szczególności zgodności z deklaracją producenta;
9) innych parametrów jakości zdrowotnej;
10) migracji globalnej i migracji specyficznej określonych w przepisach o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

§ 9.

  1. Wzór wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej i świadectwa jakości zdrowotnej przywożonych z zagranicy lub wywożonych za granicę środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych składników żywności albo materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
  2. Wzór wniosku o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej i świadectwa przydatności do produkcji przywożonych z zagranicy lub wywożonych za granicę substancji pomagających w przetwarzaniu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
  3. Wniosek i świadectwa, o których mowa w ust. 1 i 2, są sporządzane w trzech egzemplarzach, z których oryginał i jedną kopię otrzymuje wnioskodawca, a druga kopia pozostaje u przeprowadzającego graniczną kontrolę sanitarną państwowego inspektora sanitarnego.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.3)

Minister Zdrowia1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 130, poz. 1187, Nr 199, poz. 1938 i Nr 208 poz.2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie granicznej kontroli sanitarnej żywności, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych składników żywności (Dz. U. z 2003 r. Nr 27, poz. 234), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.Załączniki do dokumentu : zal_kontrola_graniczna27042004.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 9293 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.