nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskichDz.U.04.104.1103

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 kwietnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich


Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.2)) oraz na podstawie art. 65 ust. 4 i art. 67 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U Nr 85, poz. 785 oraz z 2003 r. Nr 204, poz. 1988) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:
a) w ust. 1 w pkt 2:
- lit b otrzymuje brzmienie:
„b) adres miejsca zamieszkania lub miejsce pełnienia służby wojskowej, jeżeli dotyczy; w przypadku osoby bezdomnej, miejsce zamieszkania albo siedzibę świadczeniodawcy, który udzielił świadczenia,”
- uchyla się lit. d;
- dodaje się lit. g w brzmieniu:
„g) w przypadku korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji – numer poświadczenia o prawie do świadczeń zdrowotnych, a w razie braku poświadczenia – numer identyfikacyjny znajdujący się na dokumencie uprawniającym do korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.”,,

b) w ust. 1 po pkt. 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) identyfikator płatnika:
- oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta , określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub
- znak "X” w przypadku pacjentów nie ubezpieczonych w Funduszu i nie posiadających dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń zdrowotnych, lub
- symbol państwa, w którym znajduje się instytucja właściwa dla osoby korzystającej ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Na recepcie, o której mowa w ust. 1, umieszcza się dodatkowo:
1) numer potwierdzający identyfikację pacjenta określony w odrębnych przepisach , w przypadku o którym mowa w § 11;
2) numer recepty nadawany przez Fundusz w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2, którego sposób budowy określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
3) numer potwierdzający identyfikację pacjenta nadawany przez Fundusz, w przypadku o którym mowa w § 9 ust. 5, którego sposób budowy określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.”,
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Dane, o których mowa w ust. 4, przedstawia się dodatkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu, a w szczególności w postaci jedno- lub dwuwymiarowych kodów kreskowych. ”,

e) po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
„8. Wykaz symboli państw stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.”;
2) w § 5:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli osoba wystawiająca receptę posiadająca uprawnienia do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne korzysta z druku recepty, o którym mowa w § 9 ust. 2, lub kuponu książeczki usług medycznych, o którym mowa w § 11 ust. 2, do przepisania leku lub wyrobu medycznego niepodlegającego refundacji dodatkowo wpisuje na recepcie dane określone w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. e-f i ust. 2a lub w ich miejsce znak "X".”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli osoba wystawiająca receptę nie posiadająca uprawnień do wystawiania recept na refundowane leki i wyroby medyczne korzysta z druku recepty, o którym mowa w § 9 ust. 2, lub kuponu książeczki usług medycznych, o którym mowa w § 11 ust. 2, w miejsce danych określonych w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. e-f i ust. 2a, wpisuje znak "X" niezależnie od uprawnień pacjenta.”;

3) w § 9:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Fundusz:
1) wydaje upoważnionym podmiotom druki recept, na których nadrukowano dane, o których mowa w § 3 ust.4 pkt 2, odpłatnie, przy czym opłata może obejmować tylko koszt wytworzenia druków recept zgodnych ze wzorem, o którym mowa w ust. 1, a w szczególności nie obejmuje kosztów naniesienia numerów, dodatkowych zabezpieczeń papieru i dystrybucji recept;
2) na wniosek upoważnionego podmiotu przydziela mu zakresy liczb mających służyć jako numery recept.”,
b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, upoważnione podmioty zaopatrują się w druki recept we własnym zakresie, przy czym możliwy jest ich wydruk w trakcie wystawiania recept.
5. Fundusz może wydawać ubezpieczonym paczki (zestawy, bloczki) druków recept określonych w ust. 1, na których nadrukowano dane, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 2 lit. a-b, e i ust. 2a oraz ust. 4 pkt 3.”;

4) w § 11:
a) uchyla się ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Recepty mogą być wystawiane na drukach recept zgodnych z wzorem kuponu książeczki usług medycznych, jeżeli umieszczany jest na nich numer potwierdzający identyfikację pacjenta, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1.”;

5) po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:
„§ 11a. Jeżeli pacjent przedstawia książeczkę usług medycznych, o której mowa w § 11, lub paczkę (zestaw, bloczek) recept o których mowa w § 9 ust. 5, recepty wystawiane są odpowiednio na tych drukach.”;

6) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Recepty na środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne leki, oznaczone symbolem "Rp.w" zgodnie z odrębnymi przepisami, wystawiane są wyłącznie na drukach w kolorze różowym, zgodnych z wzorem, o którym mowa w § 9 ust. 1, numerowanych zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 2 i wydawanych przez Fundusz lub wskazany przez niego podmiot; druki tych recept są drukami ścisłego zarachowania.”;

7) w § 17 w ust. 1 w pkt 1 dodaje się lit. f w brzmieniu:
„f) numer poświadczenia o prawie do świadczeń zdrowotnych albo numer identyfikacyjny znajdujący się na dokumencie uprawniającym do korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, oraz symbol państwa, w którym znajduje się instytucja właściwa dla osoby korzystającej ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji - osoba wydająca lek może ustalić te dane na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę lub po ich uzyskaniu z Funduszu; osoba wydająca lek umieszcza wówczas na recepcie odpowiednią adnotację oraz swój podpis,”;

8) po § 20 dodaje się § 20a w brzmieniu:
„§ 20a. 1. Leki refundowane dla osób korzystających ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji wydaje się po dołączeniu do recepty kopii dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń w ramach systemu koordynacji.
2. Jeżeli dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji jest poświadczenie wydane przez Fundusz, przepisu ust. 1 nie stosuje się.”;

9) po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:
„§ 22a. Kopię dokumentu, o której mowa w § 20a ust. 1, apteka składa w siedzibie właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego Funduszu, dwa razy w miesiącu, w następujących terminach:
1) za okres od 1 do 15 dnia miesiąca – do pięciu dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego;
2) za okres od 16 dnia do końca miesiąca – do pięciu dni roboczych od dnia zakończenia okresu rozliczeniowego.”;

10) po § 33 dodaje się § 33 a w brzmieniu:
„§ 33a. Recepty wystawione w innych państwach, niż Rzeczpospolita Polska apteka realizuje za pełną odpłatnością.”;

11) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

12) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

13) dodaje się załącznik nr 7 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.


§ 2.

Druki recept wydrukowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być wykorzystywane do dnia 31 grudnia 2004r.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941),
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 roku Nr 67, poz. 691, Nr 152, poz. 1266, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845 i Nr …, poz. ….
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2255 i z 2004r. Nr 5 poz. 37, Nr ..., poz. ....


Załącznik nr 1 Sposób budowy numeru recepty i numeru potwierdzającego identyfikację pacjenta nadawanych przez fundusz

Załącznik nr 2 - Wzór recepty
plik w formacie rtf
plik w formacie zip

Załącznik nr 3 - Wykaz symboli państw instytucji właściwych
plik w formacie rtf
plik w formacie zip
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 21454 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.