nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacjiDz.U.04.71.654

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 marca 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji


Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i tryb udzielania zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na rzecz której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, zwanych dalej „osobą”, przez zakłady opieki zdrowotnej oraz przez osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny w formie indywidualnej lub specjalistycznej praktyki lekarskiej, indywidualnej lub specjalistycznej praktyki pielęgniarki, położnej albo przez grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek, położnych, oraz sposób ustalania wysokości opłat za udzielanie tych informacji.

§ 2.

  1. Informacje o stanie zdrowia osoby, zwane dalej „informacjami” obejmują w szczególności:
1) informacje na temat przyczyn hospitalizacji, wykonanych w jej trakcie badaniach diagnostycznych, informację o wynikach badań diagnostycznych w tym sekcji zwłok, czynnościach leczniczych, zabiegach, wyniku leczenia i rokowaniach;
2) informacje na temat przyczyn leczenia ambulatoryjnego oraz wykonanych w jego trakcie badań diagnostycznych i ich wyników,
3) informacje wynikające z przeprowadzonych konsultacji leczniczych.
  2. informacje o przyczynach hospitalizacji i leczenia winny zawierać kod jednostki chorobowej zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych;
  3. informacje udzielane są z wyłączeniem wyników badań genetycznych.

§ 3.

Wystąpienie o przekazanie informacji, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej, zwanej dalej „ustawą”, powinno zawierać:
1) oznaczenie zakładu ubezpieczeń, adres jego siedziby, a także numer NIP, numer wpisu do rejestru sądowego;
2) podstawę prawną upoważniającą do otrzymania informacji oraz zakres tej informacji;
3) informacje umożliwiające wyszukanie żądanych danych o osobie, w szczególności:
    a) imię (imiona) i nazwisko,
    b) datę urodzenia,
    c) adres zamieszkania,
oraz jeżeli zakład ubezpieczeń posiada:
    d) numer identyfikacyjny PESEL lub NIP,
    e) serię i numer dokumentu tożsamości
4) oświadczenie o posiadaniu pisemnej zgody osoby albo jej przedstawiciela ustawowego, o której mowa w art. 22 ust. 3 ustawy.

§ 4

  1. Udostępnianie informacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
  2. Informacje podpisuje osoba wykonująca zawód medyczny upoważniona przez podmiot obowiązany do ich przekazania albo osoba wykonująca zawód medyczny obowiązana do ich przekazania.

§ 5.

Wysokość opłat za udzielenie informacji o stanie zdrowia osoby określają wspólnie zakład ubezpieczeń oraz podmiot, obowiązany do przekazania informacji, z uwzględnieniem kosztów poniesionych przez ten podmiot niezbędnych do wytworzenia, przekształcenia i udzielenia informacji.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia


W porozumieniu:
Minister Finansów
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 ).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-23
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4558 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.