nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowiaDz.U.04.104.1110

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 kwietnia 2004r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.


Na podstawie art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki Narodowemu Funduszowi Zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia (Dz. U. Nr 98, poz. 903 i Nr 108, poz. 1028) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) numer potwierdzający identyfikację pacjenta, jeżeli występuje na recepcie, a w przypadku korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji – numer poświadczenia o prawie do świadczeń zdrowotnych, a w razie braku poświadczenia – numer identyfikacyjny znajdujący się na dokumencie uprawniającym do korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta, a w przypadku bezdomnego – identyfikator oddziału wojewódzkiego Funduszu właściwego ze względu na miejsce siedziby świadczeniodawcy, u którego została wystawiona recepta, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 65 ust. 4 i art. 67 ustawy albo symbol państwa, w którym znajduje się instytucja właściwa dla osoby korzystającej ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji;”,

c) pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) umieszczony na recepcie identyfikator podmiotu upoważnionego do wystawiania recept, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 65 ust. 4 i art. 67 ustawy”,

d) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) umieszczony na recepcie numer prawa wykonywania zawodu lekarza, lekarza – dentysty albo felczera.”;

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Apteki przekazują dane, o których mowa w § 3 ust. 1, w terminach przekazywania zestawienia, o którym mowa w art. 125 ust. 5 pkt 2 ustawy.”;

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941)
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2255 i z 2004 r. Nr 5 poz. 37, Nr ..., poz. ....
Załączniki do dokumentu : zal_apteki_nfz_30042004.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 7460 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.