nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcjiDz.U.04.120.1259

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji


Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, metody i sposób przeprowadzania wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji, zwanej dalej „wewnętrzną kontrolą”, z uwzględnieniem zasad systemu HACCP, w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.

§ 2.

Wewnętrzna kontrola obejmuje ocenę:
1) przestrzegania w zakładzie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP);
2) przestrzegania zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), w tym parametrów stosowanych procesów technologicznych;
3) prawidłowości działań związanych z wdrażaniem zasad systemu HACCP;
4) warunków i sposobu wprowadzania żywności do obrotu, w tym przechowywanie i transport.

§ 3.

Wewnętrzna kontrola w zakresie oceny przestrzegania w zakładzie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP) obejmuje ocenę:
1) stanu technicznego budynków zakładu i jego infrastruktury oraz czystości i porządku otoczenia zakładu;
2) funkcjonalności i prawidłowości wykorzystania pomieszczeń zakładu oraz ich wyposażenia, w tym pomieszczeń produkcyjnych, magazynowych i socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem podziału zakładu na strefy z punktu widzenia występowania zagrożeń bezpieczeństwa produktu końcowego;
3) stanu technicznego i sanitarnego maszyn, urządzeń i sprzętu pod względem zapewnienia bezpieczeństwa żywności;
4) prawidłowości funkcjonowania urządzeń kontrolno-pomiarowych, ich wzorcowania i kalibracji;
5) prawidłowości i skuteczności prowadzonych procesów czyszczenia, ze szczególnym uwzględnieniem procesów mycia i dezynfekcji oraz stosowanych środków myjących i dezynfekujących;
6) jakości zdrowotnej wody stosowanej w zakładzie do celów technologicznych;
7) prawidłowości usuwania ścieków oraz gromadzenia i usuwania odpadów stałych, w tym odpadów niebezpiecznych oraz odpadków pokonsumpcyjnych w zakładach żywienia zbiorowego;
8) aktualnych orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych określonych w przepisach o chorobach zakaźnych i zakażeniach osób biorących udział w procesie produkcji lub w obrocie żywnością;
9) kwalifikacji pracowników w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednich do wykonywanej pracy oraz sposobu ich postępowania na stanowiskach pracy;
10) skuteczności zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami.

§ 4.

Wewnętrzna kontrola w zakresie oceny przestrzegania zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), w tym parametrów stosowanych procesów technologicznych, obejmuje:
1) bieżącą lub okresową ocenę jakości zdrowotnej wszystkich surowców, półproduktów, dozwolonych substancji dodatkowych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością stosowanych w procesie produkcji, w tym identyfikację dostawców;
2) ocenę poprawności i zgodności stosowanych procesów technologicznych z przyjętymi założeniami;
3) kontrolę przestrzegania parametrów procesów mających wpływ na bezpieczeństwo żywności;
4) kontrolę sposobu identyfikacji i zasady identyfikowalności wyrobów gotowych;
5) okresową ocenę jakości zdrowotnej wyrobów gotowych.

§ 5.

Wewnętrzna kontrola w zakresie oceny prawidłowości działań związanych z wdrażaniem zasad systemu HACCP obejmuje:
1) ocenę prawidłowości i aktualności opisów produktów i schematów technologicznych;
2) ocenę poprawności przeprowadzonej analizy zagrożeń z uwzględnieniem zagrożeń biologicznych, w tym mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych oraz metod ich kontroli;
3) sposób identyfikacji krytycznych punktów kontroli;
4) ocenę prawidłowości przyjętych wartości docelowych i krytycznych dla każdego krytycznego punktu kontroli;
5) ocenę poprawności przyjętego sposobu monitorowania parametrów w krytycznych punktach kontroli;
6) ocenę skuteczności podejmowanych działań korygujących;
7) sposób weryfikacji i aktualizacji systemu HACCP;
8) ocenę planu systemu HACCP i poprawności prowadzonej bieżącej dokumentacji operacyjnej.

§ 6.

Wewnętrzna kontrola w zakresie oceny prawidłowości warunków przechowywania żywności obejmuje:
1) ocenę i monitorowanie warunków przechowywania surowców, półproduktów, dozwolonych substancji dodatkowych i wyrobów gotowych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością ze szczególnym uwzględnieniem stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń przeznaczonych do tego celu, w tym:
a) czystości,
b) temperatury,
c) wilgotności,
d) zabezpieczenia przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych,
e) zabezpieczenia przed szkodnikami,
f) rotacji przechowywanej żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – zasada FIFO (First In First Out) ustalająca kolejność wydawania z magazynu tego samego rodzaju żywności w zależności od daty przyjęcia jej do magazynowania, w celu przestrzegania terminu przydatności do spożycia,
g) ocenę prawidłowości znakowania surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;
2) podejmowanie działań korygujących lub działań mających na celu usunięcie lub zniszczenie żywności w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia niewłaściwej jakości zdrowotnej żywności oraz nieprawidłowości w zakresie terminu przydatności do spożycia lub niewłaściwej jakości przechowywanych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

§ 7.

Wewnętrzna kontrola w zakresie oceny warunków i sposobu wprowadzania żywności do obrotu obejmuje:
1) ocenę sposobu znakowania wyrobów gotowych, ze szczególnym uwzględnieniem terminów przydatności do spożycia albo daty minimalnej trwałości;
2) ocenę stanu higienicznego opakowań zbiorczych i jednostkowych wyrobów gotowych, ze szczególnym uwzględnieniem znakowania, o którym mowa w pkt 1;
3) bieżącą ocenę stanu sanitarnego środków transportu przeznaczonych do przewozu żywności wprowadzanej do obrotu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia;
4) w odniesieniu do placówek handlowych - ocenę sposobu ekspozycji wyrobów gotowych w hali sprzedaży i ich wydawania konsumentom z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

§ 8.

W ramach wewnętrznej kontroli w zakładzie dokonuje się również oceny przestrzegania szczególnych wymagań i warunków określonych w odrębnych przepisach lub decyzjach organów urzędowej kontroli żywności w odniesieniu do zakładu, żywności i wyrobów mających zastosowanie w produkcji.

§ 9.

1. Wewnętrzną kontrolę przeprowadza na bieżąco kierujący zakładem, za pośrednictwem wyznaczonych osób.
2.Wyniki ocen uzyskane podczas wewnętrznej kontroli analizuje się na bieżąco w celu podejmowania działań korygujących.

§ 10.

Czynności podejmowane w ramach wewnętrznej kontroli, o których mowa w § 3 - § 8, oraz podejmowane działania korygujące są dokumentowane przez zakład, a ich wyniki są analizowane i sprawdzane przez kierującego zakładem w ramach okresowych przeglądów.

§ 11.

W ramach okresowych przeglądów, o których mowa w § 10, dokonywana jest dodatkowo okresowa ocena prawidłowości i efektywności przyjętej struktury organizacyjnej w zakładzie obejmująca:
1) ocenę poprawności przyjętej struktury organizacyjnej zakładu z punktu widzenia podejmowania działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów gotowych;
2) ocenę organizacji i wyposażenia poszczególnych stanowisk pracy z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

§ 12.

Rozporządzanie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.3)

Minister Zdrowia


W porozumieniu:
Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 130, poz. 1187, Nr 199, poz. 1938 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288.
3)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu (Dz. U. Nr 6, poz. 77), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 10519 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.