nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia sprawie grup według rodzaju przeznaczenia dla sprzętu elektromedycznego wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnejDz.U.04.122.1285

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 kwietnia 2004 r.
sprawie grup według rodzaju przeznaczenia dla sprzętu elektromedycznego wykorzystywanego w medycynie weterynaryjnej2)


Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej (Dz. U. Nr 93 , poz.893 ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Sprzęt elektromedyczny wykorzystywany w medycynie weterynaryjnej, zwany dalej „sprzętem”, dzieli się na:
1) sprzęt diagnostyczny, z wyłączeniem sprzętu podlegającego ochronie przed wyładowaniem defibrylatora;
2) sprzęt terapeutyczny;
3) inny sprzęt.

§ 2.

Do sprzętu diagnostycznego zalicza się:
1) sprzęt przeznaczony do przekazywania informacji z organizmów żywych bez ingerencji źródeł zewnętrznych;
2) sprzęt przeznaczony do przekazywania informacji od organizmów żywych przy pomocy źródła zewnętrznego;
3) sprzęt i wyposażenie przeznaczone do miejscowego oświetlenia obszaru poddanego badaniu lub interwencji.

§ 3.

Do sprzętu przeznaczonego do przekazywania informacji z organizmów żywych bez ingerencji źródeł zewnętrznych zalicza się:
1) sprzęt przeznaczony do ustalania wartości biopotencjałów, w tym:
a) sprzęt i wyposażenie używane do celów diagnostyki lub monitorowania przy badaniu lub nadzorze aktywności elektrycznej lub cech elektrycznych u organizmów żywych:
• elektroencefalografy i elektrokortikografy,
• elektromiografy,
• elektroretinografy,
• elektronystagmografy,
b) sprzęt i wyposażenie medyczne;
2) sprzęt i wyposażenie przeznaczone do ustalania innych parametrów niż wartości biopotencjałów - sprzęt i wyposażenie przeznaczone do badania promieniowania podczerwonego wysyłanego przez organizmy żywe w celach diagnostycznych:
a) sprzęt do badania termicznego,
b) termografy,
c) termometry na promieniowanie;
3) sprzęt i wyposażenie przeznaczone do badania aktywności akustycznej lub wrażliwości u organizmów żywych:
a) stetoskopy elektroniczne,
b) fonokardioskopy i fonokardiografy, jeżeli nie są przeznaczone do dokonywania zabiegów na sercu lub w systemie naczyń krwionośnych,
c) audiometry,
d) audiofony;
4) sprzęt i wyposażenie:
a) balistokardiografy,
b) termometry elektroniczne, jeżeli są przeznaczone do zabiegów na sercu lub w systemie naczyń krwionośnych.

§ 4.

Do sprzętu przeznaczonego do przekazywania informacji od organizmów żywych przy pomocy źródła zewnętrznego zalicza się:
1) sprzęt wykorzystujący źródło elektroniczne - sprzęt i wyposażenie, które stosują bezpośrednio prąd elektryczny na żywy organizm:
a) sprzęt do pomiaru odporności skóry,
b) reografy impedancji płucnej i naczyniowej;
2) sprzęt wykorzystujący inne źródło energii:
a) sprzęt i wyposażenie używane do celów diagnostyki okulistycznej:
• aparaty do oświetlania oka: lampa szczelinowa, lusterka okulistyczne, źródła światła widmowego, oftalmoskopy,
• aparaty do oglądu, przedstawienia i pomiaru oka: oftalmometry, refraktometry, tonometry, fotometry, retinoskopy, mikroskopy rogówkowe,
• zespoły do diagnostyki okulistycznej zawierające wyżej wymienione aparaty okulistyczne połączone z niezbędnymi przyrządami dodatkowymi: wsporniki, stojaki, stołki, stoły,
b) sprzęt i wyposażenie przeznaczone do zwiększenia widoczności przez powiększenie jednookularowe lub dwuokularowe do celów diagnostycznych oraz przy obserwacji procedur chirurgicznych, z wyjątkiem aparatów chirurgicznych o wysokiej częstotliwości:
• mikroskopy chirurgiczne,
• kolposkopy,
• otoskopy,
• dermatoskopy.
§ 5.

Do sprzętu i wyposażenia przeznaczonego do miejscowego oświetlenia obszaru poddanego badaniu lub interwencji zalicza się:
1) lampy czołowe (frontalne);
2) oświetlone lusterka czołowe (frontalne);
3) ręczne lampy fluorescencyjne;
4) lampy do oświetlania jamy ustnej.

§ 6.

Do sprzętu terapeutycznego zalicza się:
1) specjalny sprzęt terapeutyczny;
2) sprzęt elektrochirurgiczny;
3) sprzęt do wspomagania lub zastępowania czynności fizjologicznych.

§ 7.

1. Do specjalnego sprzętu terapeutycznego zalicza się:
1) sprzęt stosujący energię elektryczną:
a) sprzęt i wyposażenie wytwarzające powietrze, pary lub mgły naładowane elektrycznie lub jonizowane, przy czym naładowanie lub jonizacja mogą być wynikiem wysokiego napięcia,
b) sprzęt i wyposażenie wytwarzające powietrze, pary lub mgły naładowane elektrycznie lub jonizowane, przy czym naładowanie lub jonizacja mogą być wynikiem emisji elektronów z ciepłego metalu;
2) sprzęt, w którym wykorzystywane są inne formy energii:
a) sprzęt i wyposażenie wytwarzające niektóre efekty mechaniczne w medycynie:
• wibratory,
• sprzęt do masażu wodnego pod ciśnieniem,
• sprzęt do zewnętrznego masażu serca;
b) sprzęt i wyposażenie wytwarzające ciepłe powietrze, parę wodną lub pary do celów terapeutycznych:

• sprzęt, w którym substancje stałe lub płynne są wyparowywane w sposób ogrzewczy lub mechaniczny dla inhalacji,
• kąpiele ciepłego powietrza.
2. Do sprzętu, o którym mowa w ust. 1, nie zalicza się sprzętu opartego na ultradźwiękach.

§ 8.

Do sprzętu elektrochirurgicznego zalicza się:
1) sprzęt wykorzystujący energię elektryczną - sprzęt i wyposażenie wykorzystujące energię o niskiej częstotliwości do wytwarzania ciepła do elektrokoagulacji:
a) sprzęt do elektrokoagulacji,
b) części łączonego sprzętu elektromedycznego przeznaczonego do elektrokoagulacji;
2) sprzęt wykorzystujący inne formy energii:
a) sprzęt i wyposażenie wykorzystywane do celów terapeutyki okulistycznej:
• aparaty do leczenia oczu,
• magnesy do oczu,
b) sprzęt i wyposażenie,
c) sprzęt i wyposażenie wywołujące niektóre efekty mechaniczne w medycynie:
• wiertła, piłki, krążki szlifierskie do zabiegów dentystycznych lub chirurgicznych,
• sprzęt z napędem wodnym.
§ 9.

1. Do sprzętu do wspomagania lub zastępowania czynności fizjologicznych zalicza się:
1) sprzęt i wyposażenie do wspomagania lub zastępowania niektórych czynności fizjologicznych:
a) sztuczne kończyny,
b) pomoce dla sparaliżowanych,
2. Do sprzętu, o którym mowa w ust. 1, nie zalicza się wszczepionych stymulatorów serca oraz innych wszczepionych urządzeń.

§ 10.

Innym sprzętem jest sprzęt i wyposażenie przeznaczone do przesuwania i pozycjonowania i unieruchamiania zwierzęcia przy zabiegach chirurgicznych lub dentystycznych:
1) stoły operacyjne;
2) fotele operacyjne;
3) jednostki operacyjne;
4) fotele dentystyczne;
5) jednostki dentystyczne.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

W porozumieniu:
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowia, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia Dyrektywy Rady 84/539/EWG z dnia 17 września 1984 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do sprzętu elektromedycznego stosowanego w medycynie weterynaryjnej (Dz. Urz. WE L 300 z 19.11.1984, str. 179 i n.). Dane dotyczące ogłoszenia aktu prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tego aktu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4489 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.