nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczeniaDz.U.04.120.1260

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 1 maja 2004 r.
w sprawie sposobu wydawania i określenia wzoru poświadczenia


Na podstawie art. 19b ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:
1) sposób wydawania poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń zdrowotnych z ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wzór poświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 2.

  1. Poświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych
z ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaopatrzone w numer, wydaje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby uprawnionej oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia na wniosek osoby uprawnionej do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
  2. Przez złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, rozumie się przedstawienie zaświadczenia o prawie do świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie przepisów o koordynacji, wydanego przez instytucję właściwą w rozumieniu tych przepisów oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu, na podstawie którego możliwe jest ustalenie danych osobowych osoby występującej o wydanie poświadczenia.

§ 3.

Wzór poświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 1 stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37 i Nr ..., poz. ....Załączniki do dokumentu : zal_wzor_poswiadczen_01052004.doc zal_wzor_poswiadczen_01052004.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-05-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5594 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.