nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu działania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckichDz.U.04.104.1100

Rozporządzenie
Ministra Zdrowia1)

z dnia 28 kwietnia.2004 r.
w sprawie sposobu działania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich


Na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. Nr 229, poz. 2275), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Krajowy system monitorowania wypadków konsumenckich obejmuje dane o wypadkach konsumenckich pochodzące z placówek terenowych, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.

  1. Osoba zbierająca w placówce terenowej dane o wypadkach konsumenckich i wprowadzająca je do elektronicznej bazy danych identyfikuje zdarzenie jako wypadek konsumencki na podstawie informacji uzyskanych z dokumentacji udzielenia pomocy medycznej lub bezpośrednio od osoby, której udzielono pomocy.
  2. Krajowy system monitorowania wypadków konsumenckich obejmuje zakres informacji niezbędnych do ustalenia produktu mającego związek z wypadkiem konsumenckim, okoliczności zdarzenia, skutków zdrowotnych, wnioskowania o przyczynach zależnych i niezależnych od osoby poszkodowanej, w szczególności:
1) wiek, płeć, wykształcenie osoby poszkodowanej;
2) czas i miejsce zdarzenia;
3) opis zdarzenia z uwzględnieniem cech produktu i cech zachowań osoby poszkodowanej, które mogły mieć wpływ na przebieg zdarzenia;
4) informacje o produkcie, jaki miał związek z wypadkiem, umożliwiające jego identyfikację;
5) opis obrażeń, jakich doznała osoba poszkodowana;
6) miejsce udzielenia pomocy;
  3. Informacje, o których mowa w ust. 2, zbierane są za pomocą kwestionariusza wywiadu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.

Placówki terenowe przekazują administratorowi systemu kopie kwestionariuszy wywiadu niezwłocznie po wypełnieniu, a zapis elektroniczny danych z kwestionariuszy wywiadu nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 4.

Administrator systemu analizuje kwestionariusze wywiadu i jeżeli okoliczności wypadku konsumenckiego wskazują, że niezbędne jest niezwłoczne podjęcie działań w celu usunięcia związanych z produktem zagrożeń bezpieczeństwa, przekazuje dane na temat wypadku oraz propozycję odpowiednich działań wraz z kopią kwestionariusza wywiadu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie później niż w ciągu 48 godzin od ich uzyskania. Wzór formularza służącego przekazywaniu informacji określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.

Administrator systemu sporządza raz na kwartał opracowanie zbiorcze danych o wypadkach konsumenckich zawierające analizę ich okoliczności i przyczyn oraz wnioski dotyczące przeciwdziałania tym wypadkom i przekazuje je ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale objętym opracowaniem.

§ 6.

Administrator systemu sporządza roczny zbiorczy raport na temat wypadków konsumenckich i składa go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do dnia 31 marca roku następnego.

§ 7.

  1. Powołanie administratora systemu następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego uwzględniającego ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz rozmowę kwalifikacyjną.
  2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez ministra właściwego do spraw zdrowia zwanego dalej „ministrem”.
  3. Komisja kwalifikacyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez ministra.
  4. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna powiadamia osoby ubiegające się o stanowisko administratora systemu o wyniku postępowania, a w terminie nie dłuższym niż 14 dni przedstawia ministrowi propozycję kandydata albo kandydatów na stanowisko administratora systemu.
  5. Jeżeli komisja kwalifikacyjna nie wyłoni w drodze postępowania kandydata na stanowisko administratora systemu, minister może powołać administratora systemu, albo zlecić ponowne przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.
  6. Osobie ubiegającej się o stanowisko administratora systemu przysługuje odwołanie od wyników postępowania kwalifikacyjnego w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o jego wyniku.
  7. Minister rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku uznania zasadności odwołania minister może unieważnić przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne.

§ 8.

Odwołanie administratora systemu następuje w przypadku
1) niewykonywania obowiązków określonych w ustawie,
2) złożenia rezygnacji z wykonywania obowiązków administratora systemu,
3) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków określonych w ustawie,
4) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 9.

  1. Do zadań administratora systemu należy organizowanie i zapewnianie właściwego funkcjonowania systemu monitorowania, a w szczególności:
1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji wyboru placówek terenowych – co najmniej jednej w każdym województwie;
2) uzgadnianie z placówkami terenowymi warunków zbierania danych do systemu monitorowania i przygotowywanie projektów umów;
3) opracowywanie dla placówek terenowych instrukcji dotyczących zbierania danych o wypadkach konsumenckich;
4) szkolenie osób zbierających dane i tworzących zapisy elektroniczne;
5) tworzenie centralnej bazy danych o wypadkach konsumenckich, analizowanie ich okoliczności i uwarunkowań związanych z cechami produktów i zachowaniami konsumenckimi;
6) planowanie zakresu zadań i wydatków na ich realizację na każdy rok.

§ 10.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).Załączniki do dokumentu : zal_kwestinariusz_28042004.pdfWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-28
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5053 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.