nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznymD.Urz.MZ.04.02.15
zmiana Dz.U.07.102.708

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 lutego 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów
granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 24, z późn. zm.4)) w załączniku Nr 6 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W skład Granicznej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru;
2) Oddział Higieny Transportu;
3) Oddział Laboratoryjny;
4) Oddział Administracyjny i Ekonomiczny;
5) Sekcja Kadr i Szkoleń;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;
7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obronnych i Obrony Cywilnej;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
12) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej w obrębie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków – Balice;
13) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej w obrębie kolejowego przejścia granicznego
w Muszynie;
14) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej w obrębie drogowego przejścia granicznego w Chyżnem;
15) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej w obrębie drogowego przejścia granicznego
w Łysej Polanie.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Granicznej Stacji.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833, z późn. zm.).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1993 r. Nr 65, poz. 309, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661,
Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255
i 256 oraz Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489 i Nr 120, poz. 1268,
z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126,
poz. 1382 – 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124,
poz. 1151 - 1152 i Nr 171, poz. 1663.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756
z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz.1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 – 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717.
4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min Zdrow. z 2003 r. Nr 8, poz. 71, Nr 12, poz. 114.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-02-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3483 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.