nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podlaskiegoDz.Urz.MZ.04.2.10

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 grudnia 2003 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podlaskiego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1993 r. Nr 65, poz. 309, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 oraz Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391), w związku z art. 15 ust. 1 i la ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407-1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz.1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podlaskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 71 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 6 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Nadzoru Sanitarnego:
a) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,
b) Sekcja Epidemiologii,
c) Sekcja Higieny Komunalnej,
d) Sekcja Higieny Pracy,
e) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia,
f) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży,
g) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
h) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
2) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkolenia;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Księgowości;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administracyjno-Gospodarczych, BHP, Obrony Cywilnej i Ochrony Przeciwpożarowej;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";
2) w załączniku nr 9 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
2) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administracyjno-Gospodarczych, Statystyki Medycznej i Kadr;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Księgowości;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";
3) w załączniku nr 15 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Sekcja Epidemiologii;
2) Sekcja Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku;
3) Sekcja Higieny Komunalnej;
4) Sekcja Higieny Pracy;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administracyjno-Kadrowych i Obsługi Sekretariatu;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Technicznych;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Gospodarczych.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.".
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2003-12-16
Opublikowany przez: Arkadiusz Wieczorek

Statystyka strony: 3461 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.