nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KielcachDz.Urz.MZ.04.2.11

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 stycznia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W skład wewnętrznej struktury Regionalnego Centrum wchodzą:
1) Dział Dawców i Pobierania;
2) Dział Produkcji Preparatów Krwiopochodnych;
3) Dział Ekspedycji Krwi i Preparatów Krwiopochodnych;
4) Dział Immunologii Trnasfuzjologicznej;
5) Dział Diagnostyczny;
6) Dział Kontroli Jakości;
7) Dział Kriobiologiczny;
8) Dział Metodyczno-Organizacyjny i Promocji Krwiodawstwa;
9) Dział Spraw Osobowo-Płacowych;
10) Dział Finansowo-Księgowy;
11) Dział Administracyjno-Gospodarczy;
12) Sekcja Techniczna;
13) Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej;
14) Stanowisko ds. Obronnych;
15) Stanowisko ds. BHP;
16) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.".
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833, z późn. zm.).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1993 r. Nr 65, poz. 309, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 oraz Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151-1152 i Nr 171, poz. 1663.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-01-27
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3463 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.