nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w LublinieDz.Urz.MZ.04.2.12
zmiana Dz.Urz.MZ.05.19.108
z dnia 23 października 2006 r.ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 stycznia 2004 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2))), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie, w składzie:
1) Pan Marcin Antoniak - Przewodniczący Rady - przedstawiciel Ministra Zdrowia,
2) Pani Marta Michalczuk - członek Rady - przedstawiciel Ministra Zdrowia,
3) Pan Marcin Brzozowski - członek Rady - przedstawiciel Ministra Zdrowia,
4) Pan Tomasz Mazurkiewicz - członek Rady - przedstawiciel Rektora Akademii Medycznej w Lublinie,
5) Pan Włodzimierz Zmysłowski - członek Rady - przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,
6) Pani Maria Pyć - członek Rady - przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
7) Pan Piotr Dreher - członek Rady - przedstawiciel Rady Miasta Lublina.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 7/99 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 kwietnia 1999 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 z późn. zm.).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1993 r. Nr 65, poz. 309, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 oraz Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151-1152 i Nr 171, poz. 1663.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-01-30
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 10007 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.