nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw implementowania Dyrektywy 97/43/EURATOM w zakresie ochrony osób przed zagrożeniem związanym z promieniowaniem jonizującym stosowanym w celach medycznychDz.Urz.MZ.04.2.14

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 6 lutego 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw implementowania Dyrektywy 97/43/EURATOM w zakresie ochrony osób przed zagrożeniem związanym z promieniowaniem jonizującym stosowanym w celach medycznych


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw implementowania Dyrektywy 97/43/EURATOM w zakresie ochrony osób przed zagrożeniem związanym z promieniowaniem jonizującym stosowanym w celach medycznych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 72 oraz z 2002 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 8, poz. 37) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Wojciech Marciniak
Lecznica Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie,
2) zastępca przewodniczącego Zespołu - Julian Liniecki
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
3) zastępca przewodniczącego Zespołu - Bogusław Maciejewski
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Radioterapii Onkologicznej,
4) sekretarz Zespołu - Wojciech Chruścielewski
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
5) członek Zespołu - Leszek Królicki
Krajowy Konsultant w Dziedzinie Medycyny Nuklearnej,
6) członek Zespołu - Olgierd Rowiński
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej,
7) członek Zespołu - Jerzy Jankowski
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
8) członek Zespołu - Julian Malicki
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu,
9) członek Zespołu - Krzysztof Pachocki
Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,
10) członek Zespołu - Marta Michalczuk
Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia,
11) członek Zespołu - Konrad Borowicz
Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia,
12) członek Zespołu - Stanisław Stelmach
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
13) członek Zespołu - Mariola Mitchell
Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie Zdrowia,
14) członek Zespołu - Stanisław Góźdź
Świętokrzyskie Centrum Onkologii,
15) członek Zespołu - Jolanta Naniewicz
Departament Higieny Środowiska w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
16) członek Zespołu - Joanna Pałczyńska-Okrasińska
Departament Higieny Środowiska w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,
17) członek zespołu - Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne.";
2) § 11 otrzymuje brzmienie:
"§ 11. 1. Koszty związane z finansowaniem Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, z działu 851 - Ochrona zdrowia, z rozdziału 85195 - Pozostała działalność.
2. Obsługę techniczno-organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia.".
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-02-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6526 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.