nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w WarszawieDz.Urz.MZ.04.2.17

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 lutego 2004 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej
Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie, w składzie:
1) Tomasz Kołakowski - Przewodniczący Rady - przedstawiciel Ministra Zdrowia;
2) Halina Makowska - członek Rady - przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) Bożena Butkiewicz - członek Rady - przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4) Jadwiga Łukasiak - członek Rady - przedstawiciel Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia;
5) Mirosława Rudzińska - członek Rady - przedstawiciel Ministra Zdrowia;
6) Tadeusz Sikorski - członek Rady - przedstawiciel Ministra Zdrowia;
7) Stefan Gralak - członek Rady - przedstawiciel Ministra Zdrowia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2000 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie, z późniejszymi zmianami3).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 z późn. zm.).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215.
3) Zmiana wymienionego zarządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2002 r. Nr 11, poz. 82.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-02-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5056 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.