nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie ZdrowiaDz.Urz.MZ.04.05.59

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 maja 2004 r.
w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia


Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 1992)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 2.

1. Minister Zdrowia, zwany dalej „Ministrem”, sprawuje nadzór nad:
1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;
2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;
3) Inspektorem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych;
4) Narodowym Funduszem Zdrowia;
5) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
2. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
1) Gabinet Polityczny Ministra;
2) Biuro Ministra;
3) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;
4) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.
3. Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym.

§ 3.

Sekretarz Stanu Ewa Kralkowska:
1) jest członkiem Komitetu Rady Ministrów;
2) jest członkiem Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
3) jest przewodniczącą Zespołu Reagowania Kryzysowego;
4) nadzoruje działalność Administratora Systemów Monitorowania Wypadków Konsumenckich;
5) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Dialogu Społecznego,
b) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
c) Departament Polityki Lekowej;
d) Departament Polityki Zdrowotnej;
e) Departament Prawny,
f) Departament Spraw Obronnych,
g) Departament Zdrowia Publicznego,
h) Biuro Prasy i Promocji;
i) Biuro Rady Naukowej;
6) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Akademii Medycznych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Uniwersytetu Jagiellońskiego w odniesieniu do Collegium Medicum,
b) Biura Praw Pacjenta w Warszawie,
c) Biura Rozliczeń Międzynarodowych w Warszawie,
d) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,
e) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Zduńskiej Woli,
f) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
g) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,
h) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
i) Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
j) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,
k) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi
l) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
m) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,
n) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
o) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,
p) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,
q) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,
r) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,
s) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,
t) Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,
u) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
v) Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,
w) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,
x) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,
y) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,
z) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego,
    za) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,
    zb) Ośrodka Readaptacyjnego dla Osób Wymagających Okresowej Pomocy ze Względów Społecznych i Medycznych w Konstancinie-Jeziornie,
    zc) Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie Instytutu Naukowo-Badawczego,
    zd) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,
    ze) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,
    zf) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,
    zg) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,
    zh) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie.

§ 4.

Podsekretarz Stanu Wacława Wojtala:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji;
b) Departament Nadzoru i Kontroli;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,
b) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
c) Profilaktycznego Domu Zdrowia Ministerstwa Zdrowia w Juracie,
d) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie,
e) Zarządu Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia w Warszawie,
f) Zespołu Profilaktycznych Domów Zdrowia Ministerstwa Zdrowia w Zakopanem.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Wiktor Masłowski:
1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:
a) Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,
b) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,
c) Biuro Akredytacji;
2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:
a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,
b) Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie,
c) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,
d) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
e) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,
f) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,
g) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,
h) Lecznicy – Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie,
i) Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
j) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie,
k) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie,
l) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu,
m) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

§ 6.

1. Sekretarz Stanu odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.
2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 7.

1. W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, dokonują dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych odrębnie przez Ministra, jako należące do jego właściwości, w szczególności dotyczących odwołań, ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.
3. Sekretarz Stanu dokonuje dekretacji spraw dotyczących udzielania w imieniu Ministra odpowiedzi na interpelacje, oświadczenia senatorskie oraz zapytania poselskie.
4. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.

§ 8.

1. Ministra zastępuje Sekretarz Stanu w zakresie przez niego ustalonym.
2. W czasie nieobecności Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:
1) Sekretarza Stanu Ewę Kralkowską zastępuje Podsekretarz Stanu Wacława Wojtala;
2) Podsekretarza Stanu Wiktora Masłowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Wacława Wojtala;
3) Podsekretarza Stanu Wacławę Wojtalę zastępuje Podsekretarz Stanu Wiktor Masłowski.
3. Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.

§ 9.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 6, poz. 47).

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 106, poz. 1131)
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-05-20
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4113 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.