nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w WarszawieDz.Urz.MZ.04.4.30

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 marca 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2003 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 121) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:
1) 25 oddziałów Regionalnego Centrum, w tym:
a) 16 oddziałów położonych w: Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Makowie Mazowieckim, Mławie, Nowym Dworze Mazowieckim, Ostrołęce, Ostrowi Mazowieckiej, Płocku, Płońsku, Przasnyszu, Pułtusku, Siedlcach, Sierpcu, Wyszkowie i Grodzisku Mazowieckim;
b) 9 oddziałów położonych na terenie m. st. Warszawy, zlokalizowanych w: Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym
w Warszawie, Szpitalu im. Michała Okońskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń, Szpitalu Bielańskim im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie, Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej;
2) działy oraz sekcje:
a) dział krwiodawców, pobierania i konserwacji krwi,
b) dział preparatów krwiopochodnych,
c) dział immunologii transfuzjologicznej,
d) dział laboratoryjny,
e) dział ekspedycji krwi,
f) dział kontroli jakości,
g) dział organizacyjno – prawny,
h) dział finansowo – księgowy,
i) dział administracji i zamówień publicznych,
j) sekcja służb pracowniczych,
k) sekcja techniczna.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum i jego oddziałów oraz szczegółowy zakres ich działania, określa w regulaminie organizacyjnym Dyrektor Regionalnego Centrum.”;
2) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:
„§ 12a. 1. Regionalne Centrum sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości;
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Regionalne Centrum spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy o rachunkowości;
3. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Dyrektor Regionalnego Centrum.”.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833, oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz.1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382 – 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215.

Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-03-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5171 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.