nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiegoDz.Urz.MZ.04.2.20

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 lutego 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), w związku z art. 15 ust. 1 i la ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa małopolskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 71 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
"§ 8. 1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Dział Higieny Komunalnej;
2) Dział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Dział Higieny Pracy;
4) Dział Epidemiologiczny;
5) Dział Ekonomiczny i Administracyjny;
6) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
7) Oddział Higieny Radiacyjnej;
8) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;
9) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
10) Oddział Statystyki;
11) Oddział Analiz Instrumentalnych;
12) Sekcja Spraw pracowniczych;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Audytu Zewnętrznego;
17) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;
18) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
19) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji.";
2) w załączniku nr 3 do zarządzenia:
a) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia, przedmiotów użytku, kosmetyków, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne;
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.",
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Laboratoryjny;
2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
3) Sekcja Epidemiologii;
4) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej;
6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Statystyka Medycznego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych i Socjalnych;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";
3) w załączniku nr 6 do zarządzenia:
a) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia, przedmiotów użytku, kosmetyków, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne;
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.",
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Komunalnej;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Higieny Pracy;
4) Oddział Epidemiologiczny;
5) Oddział Laboratoryjny;
6) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej i Służby Pracowniczej;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Gospodarczych i Obsługi;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";
4) w załączniku nr 7 do zarządzenia:
a) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia, przedmiotów użytku, kosmetyków, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne;
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.",
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Komunalnej;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku i Kosmetyków;
3) Oddział Higieny Pracy;
4) Oddział Epidemiologii;
5) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
6) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
7) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
9) Oddział Laboratoryjny;
10) Sekcja Statystyki Medycznej;
11) Sekcja ds. Pracowniczych;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informatyki;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;
17) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
18) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;
19) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";
5) w załączniku nr 8 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Komunalnej;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Higieny Pracy;
4) Oddział Epidemiologii;
5) Oddział Laboratoryjny;
6) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
7) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;
10) Sekcja Statystyki Medycznej;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";
6) w załączniku nr 12 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Komunalnej;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Epidemiologii;
4) Oddział Laboratoryjny;
5) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;
6) Sekcja Higieny Pracy;
7) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych i Socjalnych;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych, Ochrony Informacji Niejawnych;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";
7) w załączniku nr 17 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:
"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Komunalnej;
2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
3) Oddział Higieny Pracy;
4) Oddział Epidemiologii;
5) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
6) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
8) Oddział Laboratoryjny;
9) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
10) Sekcja Statystyki, Informacji i Analiz;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr i Organizacji;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
15) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;
16) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
17) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.";
8) w załączniku nr 20 do zarządzenia:
a) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zakopanem, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska;
2) higieny pracy w zakładach pracy;
3) higieny procesów nauczania i wychowania;
4) higieny wypoczynku i rekreacji;
5) zdrowotnymi żywności, żywienia, przedmiotów użytku, kosmetyków, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
6) higieniczno-sanitarnym, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne;
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.";
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
"§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;
2) Oddział Higieny Komunalnej;
3) Oddział Epidemiologii;
4) Oddział Laboratoryjny;
5) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;
a) Sekcja Ekonomiczno-Finansowa;
b) Sekcja Administracyjno-Techniczna, Zaopatrzenia i Spraw Osobowych;
6) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;
7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;
8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;
9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;
10) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;
11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;
12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej;
13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;
14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.".


§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 z późn. zm.).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151-1152 i Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407-1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 208, poz. 2020.


Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-02-13
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3832 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.