nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczneDz.U.04.145.1544

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów
z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne2)


Na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. Nr 128, poz. 1408 oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1662) zarządza się, co następuje:

§ 1.

  1. Rozporządzenie określa:
1) wykaz substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne;
2) dopuszczalne limity migracji lub zawartości substancji oraz inne ograniczenia i specyfikacje dla substancji lub materiałów i wyrobów;
3) sposób sprawdzania zgodności materiałów i wyrobów z ustalonymi limitami, o których mowa w pkt 2.
  2. Przepisy rozporządzenia dotyczące folii z regenerowanej celulozy stosuje się do:
1) końcowego wyrobu;
2) składników końcowego wyrobu;
3) lub składników, które stanowią część wyrobu końcowego zawierającego inne materiały.
  3. Przepisy rozporządzenia dotyczące folii z regenerowanej celulozy mają zastosowanie do następujących typów folii:
1) niepowlekanej folii z regenerowanej celulozy;
2) powlekanej folii z regenerowanej celulozy z powłoką zawierającą pochodne celulozy;
3) powlekanej folii z regenerowanej celulozy z powłoką zawierającą tworzywa sztuczne.
  4. Do produkcji folii z regenerowanej celulozy wymienionej w pkt 1) i 2) stosuje się substancje określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
  5. Do produkcji folii z regenerowanej celulozy wymienionej w pkt 3) stosuje się substancje wymienione w część I załącznika nr 1 natomiast powłoka zawierająca tworzywa sztuczne, musi spełniać wymagania określone na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
  6. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1) syntetycznych osłonek z regenerowanej celulozy;
2) pojemników i zbiorników do magazynowania żywności o pojemności powyżej 10.000 litrów lub rurociągów stanowiących ich wyposażenie lub z którymi są one połączone, pokrytych specjalną powłoką o wysokiej wytrzymałości, wytworzonych z użyciem materiałów, o których mowa w § 2 pkt 4.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) folii z regenerowanej celulozy - należy przez to rozumieć materiał w postaci cienkiego arkusza otrzymany z oczyszczonej celulozy uzyskanej z drewna lub bawełny, pierwotnych, uprzednio nieprzetwarzanych, do której w procesie produkcji może być stosowany dodatek substancji chemicznych do masy celulozowej lub na powierzchnię; folia z regenerowanej celulozy może być niepowlekana albo powlekana jednostronnie albo dwustronnie;
2) wyrobach ceramicznych - należy przez to rozumieć wyroby wytwarzane z mieszaniny materiałów nieorganicznych, zawierających głównie glinkę lub krzemiany, z niewielkimi domieszkami substancji organicznych, wypalane; mogą być one pokryte szkliwem, emalią lub dekorowane;
3) smoczkach - należy przez to rozumieć smoczki wykonane z elastomeru lub gumy, przeznaczone do karmienia, uspokajania lub stanowiące substytut brodawki sutka;
4) materiałach i wyrobach wytworzonych z użyciem określonych pochodnych epoksydowych lub zawierających określone pochodne epoksydowe - należy przez to rozumieć:
a) materiały i wyroby wytworzone z użyciem różnych tworzyw,
b) materiały i wyroby pokryte powłokami powierzchniowymi,
c) kleje.

§ 3.

Wykaz substancji, których stosowanie jest dozwolone w procesie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z regenerowanej celulozy, z uwzględnieniem dopuszczalnych limitów migracji lub zawartości tych substancji oraz innych ograniczeń i specyfikacji dla substancji lub materiałów i wyrobów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.

  1. Dopuszczalne limity ołowiu i kadmu uwalnianych z wyrobów ceramicznych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
  2. W przypadku wyrobu ceramicznego składającego się z pojemnika zamykanego pokrywką ceramiczną:
1) wewnętrzne powierzchnie wyrobu ceramicznego i pokrywki bada się oddzielnie w tych samych warunkach;
2) suma oznaczonego poziomu migracji ołowiu lub kadmu z wewnętrznej powierzchni pojemnika i pokrywki nie może przekroczyć limitów, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
  3. Ilości ołowiu i kadmu uwalniane z wyrobów ceramicznych oznacza się metodą określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.

Wyrób ceramiczny, dla którego limity, o których mowa w § 4 ust. 1, nie zostały przekroczone o więcej niż 50 %, spełnia wymagania rozporządzenia, jeżeli:
1) średnia oznaczonych ilości ołowiu lub kadmu uwolnionych z co najmniej trzech innych wyrobów ceramicznych o takim samym kształcie, wymiarach, emalii i zdobieniach, które poddano badaniu metodą, o której mowa w § 4 ust. 3, nie przekroczyła limitów, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia, oraz
2) żaden otrzymany wynik nie przekroczył limitów, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia, o więcej niż 50 %.

§ 6.

  1. Smoczki nie mogą uwalniać do roztworu sztucznej śliny N-nitrozoamin i związków ulegających N-nitrozowaniu, oznaczanych metodą analityczną o granicy wykrywalności wynoszącej:
1) 0,01 mg/kg elementu smoczka wykonanego z elastomeru lub gumy - dla N-nitrozoamin;
2) 0,1 mg/kg elementu smoczka wykonanego z elastomeru lub gumy - dla związków ulegających N-nitrozowaniu.
  2. Oznaczanie N-nitrozoamin i związków ulegających N-nitrozowaniu uwalnianych ze smoczków oraz kryteria, jakie musi spełniać metoda analityczna, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 7.

  1. Materiały i wyroby wytworzone z użyciem określonych pochodnych epoksydowych lub zawierające określone pochodne epoksydowe mogą być wytwarzane lub przetwarzane z użyciem jednej lub kilku, albo mogą zawierać jedną lub kilka, z następujących substancji:
1) eter 2,2-bis (4-hydroksyfenylo) propano-bis (2,3-epoksypropylu), zwany dalej "BADGE", i niektóre jego pochodne;
2) etery bis (hydroksyfenylo) metano-bis (2,3-epoksypropylu), zwane dalej "BFDGE", i ich pochodne;
3) etery glicydylowe nowolaku, zwane dalej "NOGE", i niektóre ich pochodne.
  2. Dopuszczalne limity BADGE, BFDGE i NOGE i ich pochodnych, uwalnianych z materiałów i wyrobów, wytworzonych z użyciem niektórych pochodnych epoksydowych lub zawierających niektóre pochodne epoksydowe, oraz zasady oznaczania ilości uwalnianych substancji określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 8.

W obrocie innym niż detaliczny zgodność materiałów i wyrobów z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach musi być potwierdzona pisemną deklaracją producenta.

§ 9.

  1. Materiały i wyroby pokryte powłoką powierzchniową i kleje, wytworzone z użyciem pochodnych epoksydowych lub zawierające pochodne epoksydowe, które nie spełniają wymogów rozporządzenia, mogą być wprowadzane do obrotu, pod warunkiem, że weszły w kontakt z żywnością przed dniem 1 listopada 2003 r. i są oznaczone datą napełnienia.
  2. Data napełnienia może być określona w inny sposób niż oznaczenie roku, miesiąca i dnia, pod warunkiem, że pozwoli ono na identyfikację tej daty.
  3. Dokumentacja dotycząca daty napełnienia powinna być udostępniana na żądanie władz lub osoby egzekwującej spełnianie wymagań rozporządzenia.

§ 10.

  1. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością:
1) zawierające substancje, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 i 3 mogą być wprowadzane do obrotu do dnia 31 grudnia 2004 r., z wyjątkiem materiałów i wyrobów zawierających substancje, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, które mogą być wprowadzane do obrotu do dnia 31 grudnia 2005 r.;
2) wytworzone z regenerowanej celulozy, o których mowa w § 1 ust 2 i 3 oraz w części I i II załącznika Nr 1 do rozporządzenia stosuje się od dnia 29 lipca 2005 r., z tym, że od dnia 29 stycznia 2006 r. zabrania się produkcji i wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej folii z regenerowanej celulozy, która nie spełnia wymagań określonych rozporządzeniem.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia3).

MINISTER ZDROWIA
w zastępstwie
MINISTER GOSPODARKI I PRACY


W porozumieniu:
MINISTER GOSPODARKI i PRACY
MINISTER ŚRODOWISKA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 106, poz. 1131).
2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:
a) dyrektywy Rady 84/500/EWG z dnia 15 października 1984 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu z środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 277 z 20.10.1984 r.),
b) dyrektywy Komisji 93/10/EWG z dnia 15 marca 1993 r. odnosząca się do materiałów i wyrobów wykonanych z folii z regenerowanej celulozy przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 93 z 17.4.1993 r. ze zm.),
c) dyrektywy Komisji 93/11/EWG z dnia 15 marca 1993 r. dotycząca uwalniania N-nitrozoamin i substancji zdolnych do tworzenia N-nitrozoamin ze smoczków do karmienia niemowląt i smoczków do uspokajania wykonanych z kauczuku naturalnego lub elastomerów syntetycznych (Dz. Urz. WE L 93 z 17.04.1993 r. ze zm.),
d) dyrektywy Komisji 2002/16/WE z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (Dz. Urz. WE L 51 z 22.2.2002 r. ze zm.).
Dane dotyczące ogłoszenia dyrektyw Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych dyrektyw w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie wytwarzania lub przetwarzania materiałów i wyrobów z innych tworzyw niż tworzywa sztuczne (Dz. U. N 135, poz. 1275), które utraciło moc z dniem 16 października 2003 r. na podstawie art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. U. Nr 171, poz. 1662).Załączniki do dokumentu : zal_inne_sztucz_26042004.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-06-01
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4406 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.