nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie ZdrowiaDz.Urz.MZ.04.04.36

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 kwietnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie ZdrowiaNa podstawie art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 1482)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 19)
§ 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9.1. Działalnością Centrum kieruje dyrektor, który reprezentuje Centrum na zewnątrz.
2. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.
3. Dyrektor może imiennie upoważniać pracowników do załatwiania spraw w jego imieniu.”.
§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611 oraz Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-05
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 3934 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.