nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki honorowej „ Za zasługi dla ochrony zdrowia”Dz.Urz.MZ.04.04.39

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 kwietnia 2004r.
w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki honorowej „ Za zasługi dla ochrony zdrowia”


Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. Nr.24, poz.199; Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§1.

Powołuje się Komisję do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, zwaną dalej Komisją”

§ 2.

  1. W skład Komisji wchodzą:
1) przewodniczący Komisji: Dyrektor Biura Ministra
2) członkowie:
a) Dyrektor Departamentu Organizacji i Ochrony Zdrowia,
b) Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego,
c) Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego,
d) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  2. W razie niemożności uczestnictwa przewodniczącego lub członka w pracach Komisji uczestniczy wyznaczona przez niego osoba.

§ 3.

Do zadań Komisji należy opiniowanie wniosków, o których mowa w §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, ustalenia jej wzoru, zasad
i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz. U. z 2004 r. Nr 1, poz. 1).
§ 4.

  1. Komisja działa na posiedzeniach.
  2. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji.
  3. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
  4. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Komisji.
§ 5.

Przewodniczący Komisji przedkłada Ministrowi Zdrowia zaopiniowane wnioski,
o których mowa w § 3.

§ 6.

Ewidencja osób wyróżnionych odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” prowadzona jest przez Biuro Ministra.

§ 7.

Obsługę organizacyjno – techniczną Komisji zapewnia Biuro Ministra.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

MINISTER ZDROWIA1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz.833)
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-06
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 4528 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.