nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony ZdrowiaDz.Urz.M.Z.04.04.42

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 8 kwietnia 2004 r.
w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony ZdrowiaNa podstawie art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 1482)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, zwane dalej „Centrum”, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
2. Działalność Centrum jest finansowana z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia.

§ 2.

Obszarem działania Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.

Celem działalności Centrum jest rozwój systemów informacyjnych,
w szczególności systemów ewidencyjno – informatycznych, umożliwiających podejmowanie działań prowadzących do optymalnej alokacji środków finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia.

§ 4.

1. Działalnością Centrum kieruje dyrektor, który reprezentuje Centrum na zewnątrz.
2. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 5.

Szczegółowy zakres i tryb działania Centrum oraz jego organizację wewnętrzną określa statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.


§ 6.

Centrum utworzone i działające na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 21 października 1993 r. w sprawie Centrum Organizacji
i Ekonomiki Ochrony Zdrowia (Dz. Urz. MZiOS Nr 14, poz. 38, z 1996 r. Nr 10, poz. 30 oraz z 2000 r. Nr 1, poz. 25), z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia działa na jego podstawie.

§ 7.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
21 października 1993 r. w sprawie Centrum Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177.


Załączniki do dokumentu : zal_statut_csoz.zipWersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-04-08
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 5337 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.