nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w KielcachDz.Urz.MZ.04.04.35
zmiana Dz.Urz.MZ.07.12.57
Dz.Urz.MZ.08.03.12
Dz.Urz.MZ.10.01.06


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 lutego 1999 r. w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 oraz Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz.1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382 – 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215.
załącznik


S T A T U T
REGIONALNEGO CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
w Kielcach

Rozdział I
Nazwa, siedziba, obszar działania.


§ 1.

1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, zwane dalej „Regionalnym Centrum” jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym na podstawie zarządzenia Wojewody Kieleckiego z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Kielcach
w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
2. Regionalne Centrum wpisane jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Ministra Zdrowia pod nr 99-00320 oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008566.

§ 2.

Regionalne Centrum działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681,
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o zakładach opieki zdrowotnej”;
3) ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694,
z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”;
5) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 148, z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek
i narządów (Dz. U. Nr 138, poz. 682, z późn. zm.).

§ 3.

1. Siedzibą Regionalnego Centrum jest miasto Kielce.
2. Obszar działania Regionalnego Centrum obejmuje województwo świętokrzyskie, z tym że dystrybucja krwi i jej składników oraz tkanek może odbywać się na terenie całego kraju.

Rozdział II
Cele i zadania Regionalnego Centrum


§ 4.

Podstawowym zadaniem Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności wykonywanie zadań w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew i jej składniki oraz preparaty tkankowe.

§ 5.

Do zadań Regionalnego Centrum należy:
1) kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi;
2) prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi;
3) prowadzenie regionalnego rejestru dawców krwi rzadkich grup;
4) pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;
5) gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i przekazywanie krwi i jej składników;
6) propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z terenowymi jednostkami Polskiego Czerwonego Krzyża i innymi organizacjami zrzeszającymi dawców;
7) pobieranie krwi i oddzielanie jej składników;
8) wytwarzanie płynów konserwujących i surowic diagnostycznych;
9) zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki;
10) zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych krajowych i zagranicznych w osocze;
11) prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;
12) sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
13) organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
14) dystrybucja produktów krwiopochodnych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych;
15) współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepiania tkanek
i narządów;
16) prowadzenie działalności naukowo – badawczej i prac badawczo – rozwojowych
w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;
17) podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników Regionalnego Centrum w celu realizacji zadań statutowych;
18) zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;
19) uczestnictwo w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny;
20) pobieranie, preparatyka, przechowywanie i odpłatna dystrybucja tkankowych przeszczepów biostatycznych opatrunkowych biologicznych dla lecznictwa głównie szpitalnego w całym kraju i prowadzenie regionalnego rejestru dawców tkankowych;
21) realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.

§ 6.

1. Regionalne Centrum może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, nie może ograniczać realizacji zadań statutowych.

§ 7.

Wykonując swoje zadania, Regionalne Centrum współpracuje, w szczególności z innymi regionalnymi centrami oraz innymi publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, jednostkami badawczo – rozwojowymi, stacjami sanitarno
– epidemiologicznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami.

Rozdział III
Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.


§ 8.

Regionalne Centrum udziela następujących świadczeń zdrowotnych:
1) badania lekarskie kandydatów na dawców krwi i dawców krwi;
2) badania diagnostyczne osób wymienionych w pkt 1;
3) orzekanie i opiniowanie o dopuszczalności pobrania krwi i jej składników;
4) orzekanie o dopuszczalności zabiegu uodpornienia w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych;
5) wykonywanie zabiegów uodpornienia dawców w celu uzyskania surowic diagnostycznych i innych preparatów;
6) ustalanie wskazań i zaleceń lekarskich po zabiegu uodpornienia i po uodpornieniu;
7) udzielanie porad lekarskich w razie powikłań po zabiegu uodpornienia i niekorzystnych następstw dla zdrowia dawcy;
8) udzielanie konsultacji lekarskich związanych z leczeniem krwią i jej składnikami, również w przypadkach powikłań poprzetoczeniowych;
9) wykonywanie leczniczych zabiegów aferezy;
10) wykonywanie badań:
a) krzepnięcia i hemostazy,
b) immunohematologicznych, w tym HLA,
c) genetycznych (biologia molekularna),
d) wirusologicznych (HBs, anty HCV, anty HIV) oraz odczynów kiłowych,
e) innych badań diagnostycznych i analitycznych wynikających z zakresu zadań Regionalnego Centrum.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna, organy i zarządzanie Regionalnym Centrum.


§ 9.

1. Jednostkami organizacyjnymi Regionalnego Centrum są:
1) terenowy oddział w Busku Zdroju;
2) terenowy oddział w Końskich;
3) terenowy oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim;
4) terenowy oddział w Sandomierzu;
5) terenowy oddział w Skarżysku Kamiennej;
6) terenowy oddział w Staszowie;
7) dział dawców i pobierania krwi;
8) dział preparatyki;
9) dział immunologii transfuzjologicznej;
10) dział ekspedycji;
11) dział diagnostyczny;
12) dział zapewnienia jakości;
13) dział kriobiologiczny;
14) dział marketingu i sprawozdawczości;
15) dział spraw osobowo – płacowych;
16) dział finansowo – księgowy;
17) dział administracyjno – gospodarczy;
18) sekcja techniczna;
19) samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpożarowej;
20) samodzielne stanowisko pracy ds. obronnych;
21) samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy;
22) stanowisko radcy prawnego.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum i jego oddziałów oraz szczegółowy zakres ich działania, określi regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Regionalnego Centrum.

§ 10.

1. Regionalnym Centrum kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor Regionalnego Centrum.
2. Dyrektora Regionalnego Centrum powołuje i odwołuje Minister Zdrowia.
3. Dyrektor Regionalnego Centrum jest przełożonym wszystkich pracowników Regionalnego Centrum.
4. Dyrektor Regionalnego Centrum podejmuje decyzje w oparciu o opinie właściwych organów w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
5. Odpowiedzialność za zarządzanie Regionalnym Centrum ponosi Dyrektor Regionalnego Centrum.
6. Dyrektor zarządza Regionalnym Centrum bezpośrednio lub przy pomocy swoich zastępców.
7. Zastępców Dyrektora ustanawia i odwołuje Dyrektor Regionalnego Centrum.

Rozdział V
Gospodarka finansowa


§ 11.

1. Regionalne Centrum jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pokrywającym koszty działalności i zobowiązania z posiadanych środków i uzyskanych przychodów, na zasadach określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej oraz na podstawie obowiązujących przepisów prawa finansowego, a w zakresie rachunkowości na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.
2. Regionalne Centrum gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i mieniem Skarbu Państwa oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).

§ 12.

1. Podstawą gospodarki finansowej Regionalnego Centrum jest roczny plan finansowy.
2. Sprawozdanie z realizacji planu, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza Minister Zdrowia.

§ 13.

1. Regionalne Centrum sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych
w ustawie o rachunkowości.
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Regionalne Centrum spełnia warunki, o których mowa
w art. 64 ust.1 pkt 4 ustawy o rachunkowości.
3. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Dyrektor Regionalnego Centrum.

§ 14.

Wielkość majątku Regionalnego Centrum określają:
1) fundusz założycielski;
2) fundusz Regionalnego Centrum.

§ 15.

1. Regionalne Centrum może uzyskiwać dodatkowe środki finansowe z:
1) darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, na zasadach określonych przez Ministra Zdrowia;
2) wydzielonej działalności gospodarczej, o której mowa w § 6;
3) z budżetu państwa, na podstawie umów zawartych z Ministrem Zdrowia na wykonanie określonych zadań.
2. Regionalne Centrum może dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego o przeznaczeniu i standardzie określonym przez Ministra Zdrowia oraz na zasadach przez niego określonych.

§ 16.

Regionalne Centrum może uzyskiwać środki finansowe na realizację zadań i programów zdrowotnych ze źródeł innych niż od organu założycielskiego.

§ 17.

O podziale zysku decyduje Dyrektor Regionalnego Centrum.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.


§ 18.

W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 19.

Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez Ministra Zdrowia.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-03-31
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6811 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.