nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w PoznaniuDz.Urz.MZ.04.04.29

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 marca 2004 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu, w składzie:
1) Małgorzata Zadrożniak – Przewodniczący Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
2) Agnieszka Wojciechowska – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
3) Rafał Patoła – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
4) Wanda Stryła – członek Rady – przedstawiciel Rektora Akademii Medycznej w Poznaniu;
5) Jacek Nikisch – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
6) Aleksandra Ewertowska – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
7) Michał Tomczak – członek Rady – przedstawiciel Rady Miasta Poznania.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 24/99 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 sierpnia 1999 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu, z późniejszymi zmianami3).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 z późn. zm.).
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.
3) zmiana wymienionego zarządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2002 r. Nr 3, poz. 11.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-03-11
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6095 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.