nawigacja 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

budżet Działalnść lobbingowa Dziennik Urzędowy fundusze strukturalne kierownictwo kontakt leki majątek Minister Zdrowia MZ Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ ogłoszenia Podsekretarz Stanu praca Program prac legislacyjnych projekt przetarg recepta refundacja refundowane regulamin rozporządzenie Sekretarz Stanu statut Świadczenia gwarantowane Świadczenia wysokospecjalistyczne zamówienia publiczne zdrowie

   Akty prawne 
 

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Rady Społecznej Lecznicy Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w WarszawieDz.Urz.MZ.04.04.32
zmiana z dnia 4 lipca 2005 r.


ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 marca 2004 r.
w sprawie powołania Rady Społecznej Lecznicy Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie


Na podstawie art. 45 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Społeczną, w składzie:
1) Evgueni Kontsevoi – Przewodniczący Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
2) Jan Antczak– członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;
3) Barbara Kaleta – członek Rady – przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych;
4) Ewa Kacprzak– członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
5) Wanda Walawska – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
6) Maria Zacharczuk - Kakietek – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia;
7) Marek Stankiewicz – członek Rady – przedstawiciel Ministra Zdrowia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Lecznicy Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.
Wersja do drukuPowrót


Data publikacji:
       2004-03-15
Opublikowany przez: Małgorzata Woźniak-Juhre

Statystyka strony: 6521 wizyt

 
 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniania na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Biuletyn Informacji Publicznej
 
2001-2019 © by Ministerstwo Zdrowia.